Procediment a seguir per les entitats col·laboradores