Obligatorietat d'estar inscrit al SOC per rebre una prestació o ajut