• Imprimeix

Convenis

Protocols, convenis de col·laboració i subvencions directes del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Addenda al conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Departament d'Empresa i Coneixement, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, per a l'impuls a la inserció i la millora de l'ocupabilitat de les persones joves estudiants i titulades universitàries de 26 d'octubre de 2017 (Barcelona, 13 de juny de 2018)

Resolució TSF/571/2018, de 23 de març, per la qual es dona publicitat a l'atorgament de subvencions públiques per concessió directa i als convenis de col·laboració subscrits pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, durant l'any 2017.

GENER

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, per facilitar la realització d'estudis de graduat en educació secundària obligatòria de les persones joves participants en el programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil de Catalunya "Joves per a l'Ocupació" (Barcelona, 24 de gener de 2017)

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Cataluna, com a organisme intermedi del Programa Operatiu de l'FSE de Catalunya 2014-2020 i l'Agència de gestió d'ajuts universitaris i de recerca, com a beneficiari d'aquest (Barcelona, 25 de gener 2017)

Conveni de col·laboració entre l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i el Consorci per a la formació contínua de Catalunya per a la utilització del serveis de geocodificació de l'ICGC (Barcelona, 30 de gener de 2017)

FEBRER

Acord de resolució del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i la Unió Patronal Metal·lúrgica de l'Hospitalet i el Baix Llobregat (UPMBALL), per a l'avalluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació (Barcelona, 14 de febrer de 2017) 

MARÇ

Conveni entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya per a la transferència de fons pressupostaris dels capítols 1, 2 i 6 de l’any 2017 (Barcelona, 30 de març de 2017)

ABRIL

Acord de col·laboració del Departament de la Presidència amb el Servei Públic d'Ocupació relatiu al reconeixement dels centres d'innovació i formació ocupacional com a centres col·laboradors de l'acreditació de competències en tecnologies de la comunicació i informació (ACTIC) (Barcelona, 4 d'abril de 2017)

Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona mitjançant Barcelona Activa per l'assoliment d'un model integral de polítiques actives d'ocupació a la ciutat de Barcelona (Barcelona, 5 d'abril de 2017)

Acord de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famíljes, mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i l'Ajuntament de Badalona en els processos de selecció i contractació de personal temporal per incorporacions urgents, relleus laborals i programes (Barcelona, 7 d'abril de 2017)

MAIG

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i Unió de Pagesos de Catalunya per establir un programa d'orientació i formació per al sector agrari per a l'any 2017 (Barcelona, 12 de maig de 2017)

JUNY

Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i l'Associació Catalana de Perruquers i Esteticistes Professionals, per a l'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació (Barcelona, 1 de juny de 2017)

Conveni de col·l·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i la Fundació Bankia per la formació dual per impulsar i desenvolupar diversos projectes de formació professionalitzadora i ocupació (Barcelona, 9 de juny de 2017)

Acord de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, com a organisme intermedi del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de Catalunya 2014-2020, i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, com a beneficiari d’aquest programa (Barcelona, 15 de juny de 2017)

JULIOL

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental (Barcelona, 10 de juliol de 2017)

Conveni entre l’Agència Tributària de Catalunya i el Consorci per a la Formacio Continua de Catalunya per a la homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (Barcelona, 12 de juliol de 2017)

Addenda al conveni entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya per a la transferència de fons pressupostaris dels capítols 1, 2 I 6 de l’any 2017 (Barcelona, 12 de juliol de 2017)

Conveni entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya per a la transferència de fons pressupostaris del capítol 4 de l’any 2017 (Barcelona, 17 de juliol de 2017)

Conveni entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'impuls de practiques no laborals per a les persones graduades de la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc del Reial decret 1543/2011, del 31 d'octubre (Barcelona, 20 de juliol de 2017)

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'Escola Pia de Catalunya (Barcelona, 21 de juliol de 2017)

Conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Consorci de Formació Contínua de Catalunya, per a l'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació (Barcelona, 27 de juliol de 2017)

OCTUBRE

Conveni per a l'encàrrec de gestió entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, per a la gestió de les pràctiques professionals de les accions formatives de formació professional per a l'any 2017 (Barcelona, 19 d'octubre de 2017)

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i el Departament d'Empresa i Coneixement, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca per a l'impuls a la inserció i la millora de l'ocupabilitat de les persones joves estudiants i titulats universitaris (Barcelona, 26 d'octubre de 2017)

DESEMBRE

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, com a organisme intermedi del Programa Opertatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 i el Departament de Treball, Afers Social i Famílies com a beneficiari (Barcelona, 11 de desembre)

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'Institut Municipal d'Educació i Treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al desenvolupament del projecte de formació en el sector aeronàutic 2017 (Barcelona, 21 de desembre de 2017)

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i la Fundació Cecot Innovació per a l'impulsl del projecte Reempresa per a l'any 2017 (Barcelona, 28 de desembre de 2018)

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Consorci del Barri de La Mina per a continuar amb les accions de formació i inserció sociolaboral del Pla de transformació del barri de La Mina (Barcelona, 29 de desembre de 2017)

Conveni per a l’encàrrec de gestió del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya al Consorci per a la Normalització Lingüística per a la realització d’accions de formació en català, prioritàriament per a persones en situació d’atur, per al període 2017-2018, Programa APRÈNCAT 2017 (Barcelona, 29 de desembre de 2019)

Resolució TSF/543/2018, de 22 de març, per la qual es dona publicitat a l'atorgament de subvencions públiques per concessió directa i als convenis de col·laboració subscrits pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, durant l'any 2016

GENER 

Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i el Gremi Empresarial d'Ascensors de Catalunya, per a l'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació (Barcelona, 13 de gener de 2016)

Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjanant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Departament d'Ensenyament, i la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) en relació amb l'avaluació i l'acreditació de competències professionals adquirides per les persones a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació i al catàleg de qualificacions professionals (Barcelona, 26 de gener de 2016)

ABRIL

Conveni marc de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Departament d'Ensenyament, i la Unió General de Treballadors de Catalunya en relació amb l'avaluació i l'acreditació de competències professionals adquirides per les persones a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació al Catàleg de qualificacions professionals (Barcelona, 5 d'abril de 2016)

MAIG

Resolució TSF/2127/2016, de 13 de setembre, que dóna publicitat a la Resolució per la qual el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya realitza un encàrrec de gestió al Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), per a l'any 2016.

JUNY

Conveni per a l'encàrrec de gestió entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través de Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, per a la gestió de les pràctiques professionals de les accions formatives de formació professional per a l'any 2016 i l'establiment de les bases de col·laboració dins del marc del Programa de Garantia Juvenil. (Barcelona, 9 de juny de 2016) 

Resolució TSF/1940/2016, de 27 de juliol, per la qual es dóna publicitat al Conveni per a l'encàrrec de gestió entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya per a la gestió de les pràctiques professionals de les accions formatives de formació professional per a l'ocupació per a l'any 2016 i l'establiment de les bases de col·laboració dins del marc del Programa de Garantia Juvenil.

JULIOL

Conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i el Departament d'Empresa i Coneixement, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, per a l'impuls a la inserció i la millora de l'ocupabilitat de les persones joves estudiants i titulats universitaris. (Barcelona, 21 de juliol de 2016)

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental (Barcelona, 26 de juliol de 2016)

SETEMBRE

Acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del Programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (Barcelona, 7 de setembre de 2016)

Addenda al conveni marc de col·laboració de 23 de desembre de 2014, entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Departament d'Empresa i Ocupació, i Bankia SA, per al desenvolupament d'accions de millora de la qualitat en la formació professional a Catalunya (Barcelona, 28 de setembre de 2016)

OCTUBRE 

Resolució TSF/2550/2016, de 7 de novembre, que dóna publicitat a la Resolució per la qual el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya realitza un encàrrec de gestió al Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), per al Projecte Treball a les 7 comarques per a l'any 2016.

Conveni per a l’encàrrec de gestió entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Consorci per a la Normalització Lingüística per a la realització d’accions de formació en català prioritàriament per a persones en situació d’atur per als anys 2016 i 2017 (Barcelona, 27 d’octubre de 2016)

NOVEMBRE

Çonveni entre el SOC i el Consorci de la Formació Contínua de Catalunya per a la transferència dels fons pressupostaris del capítol 4 de l'any 2016 (Barcelona, 3 de novembre de 2016)

Çonveni entre el SOC i el Consorci de la Formació Contínua de Catalunya per a la transferència dels fons pressupostaris dels capítols 1, 2 i de l'any 2016 (Barcelona, 3 de novembre de 2016)

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a futur organisme intermedi del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil pel període 2014-20020 i el Departament d'Ensenyament com a beneficiari d'aquest, en relació amb les accions dels programes de formació i inserció adreçats a persones joves que no han obtingut el graduat en educació secundària obligatòria pel curs acadèmic 2016-2017 (Barcelona, 9 de novembre de 2016)

Conveni de col·laboració signat entre l'Institut Català de Finances, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant el Servei Públic d'Ocupació, i AVALIS de Catalunya SGR per a instrumentar una línia de préstecs per a polítiques actives d'ocupació (Barcelona, 9 de novembre de 2016)

DESEMBRE

Conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant el Servi Públic d'Ocupació (SOC) i l'Institut Muncipal id'Educació i Treball de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (IMET) per al desenvolupament del projecte de formació en el sector aeronàutic per als anys 2016-2017 (Barcelona, 19 de desembre de 2016)

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, com a organisme intermedi del Progrma Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020, i el Consorci de Formació Contínua de Catalunya, com a beneficiari d'aquest (Barcelona, 20 de desembre de 2016)

Conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant el Servi Públic d'Ocupació (SOC) i la Fundació CECOT Innovació per a l'impuls del proecte Reempesa (Barcelona, 21 de desembre de 2016)

Conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i Unió de Pagesos de Catalunya per establir un programa d'orientació i formació per al sector agrari per a l'any 2016 (Barcelona, 21 de desembre de 2016)

GENER 

Conveni de col·laboració entre el Departament d’Empresa i Ocupació mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Departament d’Ensenyament en relació amb les accions dels Programes de Formació i Inserció adreçats a persones joves que no han obtingut el graduat en educació secundària obligatòria per al curs acadèmic 2014-2015 (Barcelona, 30 de gener de 2015) 

FEBRER 

Protocol entre els Departaments d'Empresa i Ocupació i Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya en relació amb el Programa Òmnia i les oficines de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya (Barcelona, 2 de febrer de 2015) 

Resolució TSF/283/2016, d'1 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l'atorgament de subvencions públiques per concessió directa i als convenis de col·laboració subscrits pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, durant l'any 2015. 

MARÇ 

Addenda del Conveni  de col·laboració entre el SOC i la Fundació Inform, per al desenvolupament del projecte SEFED en l’especialitat corresponent al certificat de professionalitat ADGD0308 Activitats de gestió administrativa per a l’any 2014. (Barcelona, 19 de març de 2015) 

ABRIL 

Conveni de col·laboració entre el SOC i el Consell Comarcal del Baix Ebre per dur a terme un diagnòstic i una avaluació de l’impacte que pot tenir la declaració de reserva de la biosfera de Terres de l’Ebre en l’ocupació i en l’activitat socioeconòmica de les comarques que integren les Terres de l’Ebre. (Barcelona, 30 d'abril de 2015)

Accediu al document 

MAIG 

Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Servei d'Ocupació de Catalunya, i la Confederació del Comerç de Catalunya, per a l'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació. (Barcelona. 27 de maig de 2015) 

JULIOL 

Acord marc de col·laboració entre el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament d'Empresa i Ocupació i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

(Barcelona, 14 de juliol de 2015) 

Acord de col·laboració entre el Servei d'Ocupació de Catalunya i OPEN CAMP, SL. (Barcelona, 26 de juliol) 

Addenda al conveni de col·laboració entre el Departament d’Empresa i Ocupació mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Departament d’Ensenyament en relació amb les accions dels Programes de Formació i Inserció adreçats a persones joves que no han obtingut el graduat en educació secundària obligatòria per al curs acadèmic 2014-2015 (Barcelona, 31 de juliol de 2015) 

Conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Ocupació mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i la Secretaria d'Universitats i Recerca per a l'implus a la inserció i la millora de l'ocupabilitat dels i de les joves estudiants i graduats universitaris. (Barcelona, 31 de juliol de 2015) 

SETEMBRE 

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'Entitat Patronal Col·lectiu d'Empresaris del Moble de la Sénia per dur a terme una diagnosi i avaluació del sector del moble en l'àrea geogràfica de la Sénia i comarca del Montsià que doni lloc a un pla d'acció.

(Barcelona, 25 de setembre de 2015) 

Conveni específic de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) en el marc del Programa operatiu de l'FSE 2014-2020 

(Barcelona, 30 de setembre de 2015) 

Conveni específic de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)  en el marc del Programa d'Ocupació Juvenil 2014-2020. (Barcelona, 30 de setembre de 2015) 

OCTUBRE 

Conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i el Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General per a la Immigració, per al desenvolupament del servei de primera acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. (Barcelona, 1 d'octubre de 2015) 

Conveni per a l’encàrrec de gestió entre el SOC i el Consorci per a la Normalització Lingüística per a la realització d’accions de formació en català per a persones en situació d’atur per als anys 2015 i 2016.

(Barcelona, 30 d'octubre de 2015) 

Resolució TSF/282/2016, de 3 de febrer, per la qual es fa públic el Conveni per a l'encàrrec de gestió entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Consorci per a la Normalització Lingüística per a la realització d'accions de formació en català per a persones en situació d'atur per als anys 2015 i 2016.

NOVEMBRE 

Conveni per a l’encàrrec de gestió entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, el Departament d’Empresa i Ocupació a través del SOC i el Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, per a la gestió de les practiques professionals de les accions formatives de formació professional per l’any 2015 i l’establiment de les bases de col·laboració en el marc del programa de garantia juvenil.

(Barcelona, 25 de novembre de 2015) 

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament d'accions d'ocupació i formació a la ciutat de Barcelona. (Barcelona, 25 de novembre de 2015) 

Addenda al conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Ocupació mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i la Secretaria d'Universitats i Recerca per a l'impuls a la inserció i la millora de l'ocupabilitat dels i de les joves estudiants i graduats universitaris. (Barcelona, 26 de novembre de 2015)  

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i la Unió de Pagesos de Catalunya per establir un programa d'orientació i formació per al sector agrari per a l'any 2015 (Barcelona, 30 de novembre de 2015) 

DESEMBRE 

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i la Fundació Cecot Innovació per a l'impuls del projecte Reempresa. (Barcelona, 9 de desembre de 2015) 

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'Ajuntament de Móra d'Ebre per al finançament i l'execució d'una acció formativa innovadora i de caràcter experimental, de creació i gestió d'empreses d'impressió en 3D per al 2015. (Barcelona, 11 de desembre de 2015) 

Conveni específic de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'Ajuntament de Tarragona per al desplegament durant l’any 2015 del projecte de polítiques actives d’ocupació en el marc dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017. (Barcelona, 17 de desembre de 2015) 

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Consorci del Barri de la Mina per dur a terme el Pla de Transformació del Barri de la Mina en la seva línia de formació i inserció sociolaboral 2015. (Barcelona, 17 de desembre de 2015) 

Conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Ocupació mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com organisme intermedi del Programa Operatiu de l'FSE a Catalunya 2014-2020 i del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i el Departament d'Ensenyament com a beneficiari d'aquest en relació amb les accions dels programes  formació i inserció adreçats a persones joves que no han obtingut el graduat en educació secundària obligatòria per al curs acadèmic 2015 -2016

(Barcelona, 17 de desembre de 2015) 

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'Institut Municipal d'Educació i Treball de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al desenvolupament del projecte de formació en el sector aeronàutic per a l'any 2015-2016. (Barcelona, 21 de desembre de 2015) 

Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i la Unió Patronal Metal·lúrgica de l'Hospitalet i el Baix Llobregat (UPMBALL), per a l'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral de vies no formals de formació. (Barcelona, 22 de desembre de 2015)