Els criteris i les directrius de la política ocupacional del Govern estan establerts al Pla general d’Ocupació - Estratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020 (ECO), que és l’instrument de planificació on es determinen els criteris i les directrius de la política d’ocupació del Govern; assenyala els principals canvis que ha de dur a terme el sistema d’ocupació per millorar l’eficiència en la prestació dels serveis que té encomanats.

Per elaborar el Pla General d’Ocupació de Catalunya es va fer un informe territorial de diagnosi amb dades relatives al mercat de treball i a les polítiques actives d’ocupació que posteriorment s’ha actualitzat en dues ocasions.

L’objectiu principal definit a l’Estratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020 és millorar l’ocupabilitat de les persones treballadores i la competitivitat de les empreses catalanes a través de les diferents polítiques actives d’ocupació, en un nou marc normatiu estatal que permeti el disseny i l’aplicació de polítiques actives adaptades al context socioeconòmic català.

El Pla general d’Ocupació identifica vuit grans línies estratègiques d’actuació:

  • Adaptar les polítiques d’ocupació als collectius, territoris i sectors
  • Impulsar el procés d’integració de les polí­tiques actives d’ocupació i les polítiques passives
  • Fer de la cartera de serveis d’ocupació un instrument de qualitat adaptat a les necessitats de les em­preses i de les persones
  • Consolidar el sistema públic d’ocupació com a prestador de serveis en xarxa adreçats a la ciutada­nia i a les empreses catalanes
  • Participar activament en les estratègies de desenvolupament territorial
  • Impulsar la internacionalització del SOC i la mobilitat de la població activa
  • Desenvolupar una estratègia d’innovació que permeti dissenyar polítiques d’ocupació pròpies i adap­tades al context socioeconòmic català
  • Generar coneixement de les polítiques d’ocupació a través de la seva avaluació

El Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació de Catalunya (PDPO) és l’instrument de planificació i programació de les accions del SOC, i concreta el conjunt de serveis i programes destinats a fomentar, directament o indirectament, l’ocupació, desplegant les directrius contemplades al Pla.

Actualment hi ha vigent el PDPO 2017-2018, el quart Pla de desenvolupament de polítiques d’ocupació elaborat pel SOC en col·laboració amb les organitzacions sindicals i empresarials i les entitats municipalistes representades al Consell de Direcció del SOC.

Va ser aprovat pel Consell de Direcció del SOC el 25 de maig de 2017.