• Imprimeix

Programa d'Ocupació Juvenil 2014-2020

El Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020, d’àmbit estatal, està finançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil. L’objectiu d’aquest programa és reduir l’índex d’atur de les persones joves mitjançant la millora de les qualificacions i el foment de la contractació i l’autoocupació.

Les activitats del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil s’emmarquen en: els eixos següents

  • Promoure la sostenibilitat i la qualitat i en l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral.
  • Integració sostenible en el mercat de treball de les persones joves que no tenen feina ni participen en els sistemes d’educació ni formació, en particular en el context de la Garantia Juvenil.

 

Les actuacions desenvolupades dins d’aquest programa es dirigeixen a persones joves d’entre 16 i 29 anys, sense feina, i que no estiguin integrades en els sistemes d’educació o formació establerts, amb independència del seu nivell de formació. Per participar-hi, cal estar inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 

Comissió Europea: responsable últim de l’administració del Fons Social Europeu; adopta de comú acord amb els estats membres les estratègies i les prioritats de la programació, la participació financera comunitària i les disposicions que siguin necessàries.

Autoritat de gestió: autoritat pública, nacional, regional o local, o bé l'organisme públic o privat designat per l’Estat membre per gestionar el Programa Operatiu. En el cas del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil l’Autoritat de gestió és la Subdirecció General Adjunta de Gestió de la Unitat Administradora del Fons Social Europeu.

Autoritat de certificació: autoritat o l'organisme públic, nacional, regional o local designat pels estats membres amb la finalitat d’elaborar i presentar les sol·licituds de pagament a la Comissió Europea, elaborar els comptes i certificar-ne la veracitat. Així mateix, és l’organisme designat per l’Estat membre per rebre els pagaments efectuats per la Comissió Europea. En el cas del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil l’Autoritat de Certificació és la Subdirecció General Adjunta de Certificació de la Unitat Administradora del Fons Social Europeu,

Organisme intermedi: l’Estat membre pot designar organismes intermedis perquè duguin tasques de l’Autoritat de Gestió o de l’Autoritat de Certificació sota la seva responsabilitat. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya és un dels organismes intermedis d’aquest Programa Operatiu.

Comitè de seguiment: El Comitè de Seguiment té la funció d’examinar l’execució del programa i els avenços en la consecució dels seus objectius tant financers com d’execució, i de resultats. L’Estat membre decideix la composició del Comitè, de comú acord amb l’Autoritat de Gestió i els Organismes Intermedis.

Autoritat d’auditoria: autoritat o l'organisme públic, nacional, regional o local designat per l’Estat membre per a cada programa operatiu, funcionalment independent de les Autoritats de Gestió i Certificació, responsable de verificar el funcionament efectiu del sistema de gestió i control. L’Autoritat d’Auditoria del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil és la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) però la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya audita les actuacions que gestiona l’Organisme Intermedi.

Beneficiaris: són els organismes públics o privats responsables d’iniciar, o bé d’iniciar i executar les operacions cofinançades. En el cas del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil són beneficiaris el SOC, el Consorci per a la Formació Continua, el Departament d’Ensenyament, el Departament de Treball, Afers socials i Famílies, el Departament d’Empresa i Coneixement, i el Departament de Justícia mitjançant el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, CIRE. Aquests organismes són responsables de la planificació i els impulsors de les actuacions que contribueixen a assolir els objectius del Programa Operatiu, que es poden executar mitjançant la gestió directa, la contractació pública, o bé a través de les convocatòries de subvencions. En el cas que convoquin ajuts, les seves funcions abasten des de la fase de llançament de les convocatòries fins al tancament final dels expedients i la instrucció dels recursos administratius corresponents, incloent-hi la recepció i valoració de les sol·licituds; l’atorgament dels ajuts; el seguiment i l’assistència tècnica de les actuacions, i la seva justificació econòmica. També són els responsables de recopilar els indicadors necessaris per mesurar l’impacte de leselvadmar9

s polítiques planificades. També tenen la consideració de beneficiaris els organismes que reben atorgaments en el marc de convocatòries que promouen sempre que la convocatòria estigui sotmesa al règim d’ajuts d’estat.