• Imprimeix

El Fons Social Europeu (FSE)

El Fons Social Europeu (FSE) és el principal instrument financer de la Unió Europea (UE) per crear ocupació i per ajudar a les persones a aconseguir una feina millor, com també garantir oportunitats laborals més justes per a tots els seus ciutadans. El finançament de l’FSE, uns 10.000 milions d’euros l’any, millora les perspectives laborals de milions de persones europees, en especial aquelles que tenen més dificultats per trobar feina.

Els objectius de l'FSE són:

 1. Promoure uns nivells elevats d’ocupació i de qualitat de l’ocupació, i per a això:

  • Dedica recursos a reduir el nombre de persones en situació d’atur de llarga durada; i dóna suport a les persones que tenen dificultats per trobar feina per tal que superin els obstacles mitjançant la formació i d’altres programes per a la recerca d’ocupació;
  • Fomenta l'esperit empresarial com a via per introduir-se al món laboral;
  • Ajuda el personal directiu de les empreses a millorar el rendiment de les exportacions, ja que així es poden obrir nous mercats i facilitar el creixement;
  • Ajuda a les empreses i els treballadors a cercar noves formes de treball innovadores que millorin el rendiment i que atreguin nous treballadors. El suport de l’FSE també busca aprofitar les oportunitats de l'economia de baixes emissions de carboni;
  • Contribueix a obtenir finançament per muntar o ampliar un petit negoci, gràcies a projectes de microfinançament.

 1. Facilitar l’accés al mercat laboral, el foment de la mobilitat geogràfica i professional dels treballadors, la seva adaptació al canvi industrial i als canvis dels sistemes de producció, i per a això:

  • Ofereix orientació a treballadors qualificats amenaçats per la desocupació perquè el seu sector està en declivi;
  • Dóna suport a la mobilitat laboral i ajuda als que vulguin trobar feina en altres països d'Europa, a dominar l' idioma local i realitzar pràctiques;
  • Contribueix a donar formació i qualificació per a millorar les perspectives laborals;
  • Proporciona orientació i qualificació a persones en situació d’atur de llarga durada perquè es reincorporen a la vida laboral i gaudeixin d'independència econòmica;
  • Dóna suport a empresaris i autònoms oferint-los, per exemple, suport per adquirir els coneixements de gestió, jurídics i financers imprescindibles per muntar un negoci o bé promovent la creació de xarxes d'empresaris que intercanvien experiències i es donen suport.

 1. Propiciar un nivell elevat d’educació i formació per a tothom i facilitar la transició de l’educació al treball entre els joves, i per a això:

  • Proporciona oportunitats de formació i orientació professional individualitzada perquè els joves que busquen feina tinguin les habilitats i qualificacions que es demanen en el mercat laboral;
  • Presta suport als llocs d'aprenents, les pràctiques en empreses i els treballs de curta durada, sovint en paral·lel amb cursos de formació.

 1. Lluitar contra la pobresa

 1. Fomentar la inclusió social i la igualtat de gènere, la no discriminació i la igualtat d’oportunitats, i contribuir d’aquesta manera a donar resposta a les prioritats de la Unió en matèria de millora de la cohesió econòmica, social i territorial

 1. Contribuir a la millora de l’eficiència de l’Administració pública, la modernització de les institucions que impulsen polítiques d’ocupació i canvi del seu enfocament, de manera que no es limitin a reaccionar davant els tancaments d'empreses i la pèrdua de llocs de treball i dediquin més esforços a la planificació a llarg termini i l'anticipació del canvi.

Així doncs, l’FSE treballa per les persones i el seu benestar social i laboral en els àmbits de: l’ensenyament, la joventut, la formació i l’ocupació, el treball, la mobilitat, els intercanvis, la lluita contra la pobresa i la discriminació i exclusió social.

L’estratègia de l’FSE i el seu pressupost es negocien i decideixen en el si del Consell de la Unió Europea, el Parlament Europeu i la Comissió Europea; partint d’aquesta base, els estats membres planifiquen programes operatius de set anys de durada que aprova la Comissió Europea. Aquests programes operatius descriuen les prioritats de les activitats de l’FSE i els seus objectius per a un país o regió concreta. La Comissió Europea i les autoritats nacionals i regionals s’associen per dissenyar i gestionar l’FSE. Aquesta col·laboració també implica la participació d’organitzacions de treballadors en el disseny de l’estratègia de l’FSE i en la supervisió de l’execució de les seves polítiques, així com organitzacions del tercer sector.

Hi ha dos principis importants que orienten el funcionament l’FSE:

 • El cofinançament: el finançament de l’FSE sempre ha d’anar acompanyat de finançament públic o privat. Els percentatges varien entre el 50-85% (fins al 95% en casos excepcionals) del cost total del projecte, en funció de la riquesa relativa de la regió.
 • La gestió compartida: les directrius de l’ FSE es dissenyen a escala europea després d’haver-se consultat amb un ampli espectre de parts interessades i els programes operatius es negocien entre les autoritats nacionals i la Comissió. Les autoritats rellevants de cada país porten a terme l’execució mitjançant els programes operatius.

El SOC és l’organisme intermedi de l’FSE a Catalunya, és a dir, és el responsable de gestionar i executar a Catalunya els recursos del Fons Social Europeu (FSE) que es programen, financen i executen a Catalunya en el marc del Programa Operatiu de Catalunya 2014-2020.

A més, és un dels organismes intermedis de l’FSE al territori de Catalunya del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, d’àmbit estatal. També va ser l’organisme de referència per al Programa Operatiu de Catalunya 2007-2013.

L'any 2017 se celebra el 60è aniversari del Tractat de Roma i de la creació del Fons Social Europeu (FSE).

Així, el 25 de març de 1957 es van assentar les bases de la Unió Europea (UE) que avui coneixem; es va crear un mercat comú, una unió duanera, i unes polítiques i unes institucions comunes entre els que en formen part.

Durant aquests anys s’ha construït una Unió Europea que fomenta la cooperació, el respecte a la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat i la solidaritat entre les nacions i els pobles europeus. Des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ens afegim a aquesta celebració.