• Imprimeix

Dades del SOC

La inversió a tot Catalunya

A continuació us presentem les dades d'inversió pel que fa als programes i serveis ocupacionals que desenvolupa el SOC relatives als anys 2015, 2016 i 2017

En seleccionar un any es mostraran les dades totals d'inversió del SOC distribuïdes per àmbits ocupacionals.

Font: Sistema d’informació analítica (BISOC) que recull, integra i consolida dades per donar suport a la presa de decisions en l’àmbit de les polítiques d’ocupació a Catalunya  

Les dades del SOC mostren el compromís d'inversió adquirit pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb les entitats del sistema per oferir polítiques actives d’ocupació adreçades a les persones, als sectors productius, i als territoris de Catalunya.

Cal fer esment que la informació s'estructura per anys i que es pren de referència el moment de l’assignació del pressupost; això vol dir que és possible que no coincideixi amb l'any en què es du a terme la política activa. En la majoria dels casos, el compromís d'un any possibilita l'oferiment de la política el mateix any i també el següent; i, fins i tot, en alguns casos en els dos següents. Per exemple: la inversió del 2017 permet que durant el 2017 i el 2018 serveis de formació professional per a l’ocupació s'hagin a la ciutadania.

D'altra banda, és important tenir en compte que l'assignació pressupostària al territori es fa en funció de la ubicació de l'entitat del sistema que ofereix la política activa d’ocupació, però això no vol dir que només actuï en aquesta mateixa localitat sinó que pot donar cobertura a d’altres territoris. 

Per facilitar la lectura i la interpretació de les dades s'ofereixen des de tres perspectives diferents:

- Per àmbits ocupacionals: a través d'aquesta representació es pot seleccionar un territori i un àmbit ocupacional per obtenir informació dels serveis ocupacionals d'aquest àmbit, la norma que els regula, la inversió que ha fet el SOC, el nombre de persones participants, les entitats (o empreses) a les quals es vol arribar a oferir aquella política, i el nombre d’entitats del sistema d'ocupació que ofereixen aquest programa.

- Per serveis territorials: mitjançant aquesta representació es pot conèixer la inversió del SOC d'acord amb els àmbits ocupacionals que es porten a terme a cada territori.

- Mapa de les comarques: si seleccionem una comarca directament sobre el mapa coneixerem quins àmbits ocupacionals, quina inversió i quantes persones hi han participat.

Finalment, la data de referència és el 31 de desembre de cada any; per tant, la periodicitat de les dades és anual, i es preveu que l'actualització de la informació es pugui oferir a principis del primer semestre de cada any. 

La font d’informació és el sistema d’informació analítica BISOC.

A continuació pot consultar les dades de inversió total a catalunya per àmbits. Pot seleccionar l'any amb el desplegable que trobarà a continuació.

Total invertit a tota Catalunya

A continuació pot descarregar les dades anteriors en format CSV

Descarregar CSV Dades d'inversió en programes ocupacionals (.csv)