• Imprimeix

Concertació de les estratègies territorials

La concertació territorial esdevé un element clau de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que ordena el sistema d’ocupació i regula el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, SOC, com a centre de governança d’aquest sistema.

L’article 15 de la Llei es refereix de manera específica i monogràfica a la concertació territorial com a element facilitador de l’encaix al territori, la coordinació i la integració de les actuacions ocupacionals. En aquest nou marc, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha de promoure la concertació territorial amb les administracions locals, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, i les entitats arrelades en el territori.

La concertació territorial ha d’incloure la diagnosi, la coordinació, la integració i la proposta de planificació, ja que pot servir per gestionar o executar les polítiques d’ocupació, d’acord amb els criteris establerts al Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació vigent (un dels instruments estratègics)

L’àmbit territorial per a la concertació territorial és el local: comarques, agregacions de comarques, municipis de més de 50.000 habitants, o territoris, amb una realitat econòmica i ocupacional diferenciada, que comparteixen necessitats i objectius de desenvolupament i creació d’ocupació.

El resultat de la concertació es concreta en les estratègies territorials que sorgeixen de la identificació de les necessitats del territori, a partir de les quals es configuren i formulen les polítiques d'ocupació i desenvolupament local específiques. En definitiva, la concreció de l’àmbit de la concertació territorial es tradueix en les estratègies, els plans i els altres instruments de planificació territorial.

La finalitats de les estratègies, els plans i els altres instruments de participació territorial són diagnosticar, planificar, coordinar, integrar i, si és el cas, gestionar les polítiques que fixa el Pla de desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació, i adequar l’oferta dels serveis i programes ocupacionals a les necessitats del territori amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones i fomentar-hi el desenvolupament socioeconòmic.