cifo
 • Imprimeix

Disseny d'usabilitat

Aquest curs està dissenyat per proporcionar coneixements de nivell professional entorn de l'avaluació de la usabilitat i, al mateix temps, mostrar la importància de l'avaluació dels sistemes interactius i les seves mesures, i articular els avantatges i desavantatges dels diferents mètodes. Es treballaran tots els aspectes necessaris per avaluar la usabilitat dels sistemes i interfícies incloent la planificació, els mètodes i l'anàlisi de resultats. A més, es posarà l'accent en la justificació de la necessitat de cada prova, com també en la demostració pràctica dels beneficis de la seva implantació.

 • Treballar en equip.
 • Solucionar problemes.
 • Presa i comunicació de decisions.
 • Cerca, gestió i ús de la informació.
 • Saber aplicar els processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny d'interacció a l'avaluació de productes i serveis interactius, des d'una perspectiva centrada en les persones.
 • Ser capaç de comprendre els factors humans que intervenen en tot el procés d'interacció entre persones i tecnologia, com també saber aplicar-los de forma adequada al disseny dels productes i serveis interactius i les seves interfícies.
 • Saber planificar i aplicar les metodologies de recerca, modelatge i síntesi que permetin observar problemes, detectar les oportunitats i definir els objectius que liderin proposades de disseny que s'ajustin a les necessitats reals dels seus usuaris.
 • Ser capaç de planificar i dur a terme una acció d'avaluació de la usabilitat mitjançant diferents mètodes, tècniques i eines, i seleccionar de manera crítica els que millor s'ajusten a la tipologia del producte o servei que es dissenyi.

Conceptes bàsics del disseny d'experiències i avaluació de la usabilitat

 • Usabilitat i accessibilitat.
 • Disseny centrat en les persones.

Mètodes i tècniques d'avaluació de la usabilitat sense usuaris

 • Avaluació heurística.
 • Cognitive Walkthrough.
 • Estudi de cas: avaluació de un sistema interactiu sense usuàries.

Mètodes i tècniques d'avaluació de la usabilitat amb usuaris

 • Test d’usabilitat.
 • Disseny.
 • Tipus de test.
 • Execució.
 • Anàlisi de resultats.
 • Estudi de cas: avaluació de un sistema interactiu amb usuàries.

Aspectes legals, privacitat en el disseny d'usabilitat

Elaboració de l'informe d'avaluació

 • Identificació de problemes d’usabilitat.
 • Comparació dels resultats de l'anàlisi heurística amb els resultats del test.
 • Informe de consolidació amb propostes de millora.

La metodologia del curs està concebuda per desenvolupar les competències tècniques i les soft skills necessàries per comportar-se amb èxit en un entorn professional real. Aquesta metodologia es basa en la combinació d'unitats formatives de curta durada (PLA) basades en reptes i activitats concretes.

L'aplicació d’aquesta metodologia té tres característiques bàsiques:

 • Disseny i avaluació basats en competències. El curs es dissenya en base a competències tècniques de disseny d’usabilitat i les soft skills vinculades al treball en equip, la resolució de problemes, el disseny i gestió de projectes, la presa i comunicació de decisions, i la cerca, gestió i ús de la informació.
 • Cursos centrats en l'activitat. Els cursos es composen d’activitats PLA (Personal Learning Activities) definides a partir d'un repte. Hi ha diversos tipus de PLA en funció del tipus d'aprenentatges i de les competències que s’hi treballin, dels resultats esperats i del paper que juguin en relació amb el conjunt del curs:
  1. Projecte: és l’activitat central del curs i té com a objectiu final el desenvolupament d'un producte de l'àmbit professional.
  2. Taller: activitat on es fa formació pràctica i procedimental.
 • Formació basada en projectes. No només les PLA estan dissenyades al voltant d'un repte sinó que el curs té com a fita final la presentació d’un producte professional desenvolupat al llarg d'unn projecte, i reproduir els principals elements i formes de treball dels entorns tecnològics.

Fer un informe final de consolidació dels resultats obtinguts en el projecte d'avaluació i redisseny d'un producte o sistema interactiu. Cal incloure la informació rellevant obtinguda en totes les tècniques emprades. Així, s'espera que s'identifiquin problemes d'usabilitat del producte escollit i avaluat i es facin propostes de millora raonades i justificades.

 1. Justificació de les eleccions fetes.
 2. Comparació dels resultats de l'anàlisi heurística, el recorregut cognitiu i el test d'usabilitat.
 3. Identificació dels aprenentatges fets en relació amb el Disseny Centrat en l'Usuari.

La realització d’aquest projecte requerirà posar en pràctica competències de gestió de projectes des de l’inici fins al final del treball. Des del començament, els estudiants utilitzaran l'eina Trello com a suport a la seva documentació, que permetrà la visualització del flux del seu propi treball, compartir objectius, tasques i fites amb la resta del grup de treball, com també altres recursos i qualsevol altre element d’interès.

 • Material de la Universitat Oberta de Catalunya de disseny de usabilitat.

Qualsevol graduat universitari dels àmbits següents: disseny, multimèdia, psicologia, sociologia, antropologia, enginyeria de disseny industrial, enginyeries relacionades amb les TIC, informació, documentació o comunicació.

Aquest curs ofereix una formació clarament professional dirigida a persones que vulguin dedicar-se a l'avaluació de la usabilitat de productes interactius i multimèdia.

Durada

300 hores

Calendari

De setembre a desembre 2018

El curs el coordinarà Susanna Tesconi. Professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És Doctora en Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); i, actualment coordina diferents assignatures de l'àrea de usabilitat i disseny d'experiència d’usuari.

La realització d'aquest curs permetrà convalidar l'assignatura d'Enginyeria de la usabilitat (6 crèdits ECTS) del Màster Universitari en Enginyeria Informàtica de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Aquesta convalidació estarà condicionada al fet que l’estudiant compleixi els requeriments necessaris per accedir a un programa oficial de màster universitari.

Termini d'inscripcó tancat.