cifo
 • Imprimeix

Desenvolupament d'Ios

Aquest curs presenta les eines i tècniques per desenvolupar aplicacions mòbils (app) per a dispositius iOS. El curs cobreix tot el procés de desenvolupament d'una aplicació, des de la configuració de l'entorn de treball fins a la distribució de l'app en una botiga d'aplicacions.

 • Programació en llenguatges Swift i Objective-C.
 • Dissenyar i fer l'arquitectura lògica d'aplicacions mòbils.
 • Utilitzar els serveis i API per connectar l'aplicació amb elements externs i amb un back-end per poder accedir a dades externes o emmagatzemar informació de l'aplicació.
 • Utilitzar les llibreries i entorns de desenvolupament propis d'iOS (Cocoa, Xcode)
 • Utilitzar les eines de gestió i control de versions de codi: GIT.
 • Utilitzar les eines i entorns de testing automatitzat per agilitzar el desenvolupament i fer-lo més robust.
 • Adoptar una estratègia de desenvolupament incremental (Scrum) per fer més àgil el procés de disseny i programació de l'aplicació.
 • Orientar el desenvolupament d'aplicacions mòbils a negoci per poder monetitzar la nostra aplicació.
 • Conèixer els principals aspectes de seguretat en el desenvolupament d'aplicacions iOS per obtenir aplicacions menys vulnerables a atacs.

Aspectes bàsics del desenvolupament d'una aplicació iOS

 • Introducció.
 • Primers passos per a crear una aplicació amb Xcode.
 • El simulador.
 • Testing.

Desenvolupament iOS

 • Emmagatzematge local.
 • Back-end.
 • Intercanvi d'informació XML i JSON.
 • Creació d'interfícies.
 • Fils (threads), programació paral·lela.
 • Push notifications.
 • Aplicacions híbrides.
 • Multimèdia.
 • Geolocalització.
 • Key-Value Observing (KVO)

Monetització publicitària

 • Implementació de l'accés a una xarxa publicitària.

La metodologia del curs està concebuda per desenvolupar les competències tècniques i les soft skills necessàries per comportar-se amb èxit en un entorn professional real. Aquesta metodologia es basa en la combinació d'unitats formatives de curta durada (les PLA) basades en reptes i activitats concretes.

L'aplicació d'aquesta metodologia té tres característiques bàsiques:

 • Disseny i avaluació basats en competències. El curs es dissenya en base a competències tècniques de desenvolupament per a iOS i les soft skills vinculades al treball en equip, la resolució de problemes, el disseny i la gestió de projectes, la presa i comunicació de decisions, i la cerca, gestió i ús de la informació.
 • Cursos centrats en l’activitat. Els cursos es composen d'activitats PLA (Personal Learning Activities) definides a partir d'un repte. Hi ha diversos tipus de PLA en funció del tipus d'aprenentatges i de les competències que s’hi treballin, dels resultats esperats i del paper que juguin en relació amb el conjunt del curs:
  1. Projecte: activitat central del curs i té com a objectiu final el desenvolupament d’un producte de l’àmbit professional.
  2. Taller: activitat on es fa un tipus de formació pràctica i procedimental.
 • Formació basada en projectes. No només les PLA estan dissenyades al voltant d’un repte, sinó que el curs té com a fita final la presentació d’un producte professional desenvolupat al llarg d’un projecte, reproduint els principals elements i formes de treball dels entorns tecnològics

El projecte final que es desenvoluparà serà una aplicació de consulta d’informació desl comerços d’una ciutat. Aquest projecte es treballarà de forma progressiva durant el curs. En primer lloc, l'aplicació desplegarà un menú lateral a partir del qual es podrà veure la informació relativa al comerç, la qual es descarregarà d'un servidor remot. Aquesta informació inclourà dades sobre la satisfacció de diferents perfils d’usuaris, en format de gràfic de barres, una galeria d'imatges, un mapa i un vídeo de l'interior del local que es podrà descarregar localment al dispositiu mòbil. L'aplicació també permetrà rebre notificacions a partir de les quals l'usuari podrà visitar nous comerços incorporats a l’aplicació.

La realització d’aquest projecte requerirà posar en pràctica competències de gestió de projectes des de l’inici fins al final del treball. Des del començament, els estudiants utilitzaran l’eina Trello com a suport a la seva documentació, que els permetrà la visualització del flux del seu treball, i ajudarà a compartir els objectius, tasques i fites amb la resta del seu grup de treball, com també altres recursos i qualsevol element d’interès.

 •  XCode 9
 • Apple Developer Documentation

Material UOC de Desenvolupament d'aplicacions per a iOS.

 • Persones amb coneixements alts de programació estructurada amb llenguatges com C, Pascal o altres.
 • Coneixement mitjà/alt de programació orientada a objecte amb llenguatges com C++, Java...

Aquest curs ofereix una formació clarament professional dirigida a persones que vulguin dedicar-se al desenvolupament d'aplicacions per a dispositius iOS. El desenvolupament per a iOS té una elevada demanda en el mercat laboral. No obstant, per accedir als llocs de treball associats es necessiten coneixements i experiència. Amb la formació adquirida en aquest curs, els estudiants podran treballar no només la creació de negocis basats en aplciacions, sinó també en la integració de tecnologia mòbil en les empreses per dur a terme projectes de millora dels processos de gestió organitzativa interna, la captació o interacció amb clients a través del canal mòbil, l'optimització de processos comercials o logístics, etc.

Informació relacionada

Durada

300 hores

Calendari

De setembre a desembre 2018

El curs el coordinarà Carles Garrigues. Professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); actualment, dirigeix el Màster Universitari en Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils de la UOC, en què és responsable d’assignatures de desenvolupament per a Android, iOS i Treball Final de Màster.

La realització d’aquest curs permetrà convalidar l’assignatura de “Desenvolupament d’aplicacions per a dispositius iOS” (6 crèdits ECTS) del Màster Universitari en Desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Aquesta convalidació estarà condicionada al fet que l’estudiant compleixi els requeriments necessaris per accedir a un programa oficial de màster universitari.

Termini d'inscripió tancat.