cifo
 • Imprimeix

Desenvolupament d'Android

Aquest curs presenta les eines i tècniques per desenvolupar aplicacions mòbils (app) per a dispositius Android. El curs cobreix tot el procés de desenvolupament d'una aplicació, des de la configuració de l'entorn de treball fins a la distribució de l'app en una botiga d'aplicacions.

 • Programar en llenguatge Java i Kotlin/Android SDK.
 • Dissenyar i fer l'arquitectura lògica d'alicacions mòbils.
 • Utilitzar els serveis i API per connectar l'aplicació amb elements externs i amb un back-end.
 • Utilitzar l'entorn de desenvolupament Android Studio.
 • Utilitzar les eines de gestió i control de versions de codi: GIT.
 • Utilitzar les eines i entorns de testing automatitzat.
 • Adoptar una estratègia de desenvolupament incremental: Scrum.
 • Orientar el desenvolupament d'aplicacions mòbils a negoci.
 • Conèixer els principals aspectes de seguretat en el desenvolupament d'aplicacions Android.

Aspectes bàsics de l'arquitectura d'una aplicació Android

 • Configuració de l'entorn de desenvolupament Android.
 • Estructura d'una aplicació Android.
 • Controladors: activitats, fragments i serveis.

Desenvolupament d'una aplicació Android

 • Interfície gràfica: layouts.
 • Localització d'una aplicació.
 • Esdeveniments.
 • Persistència de dades.
 • Intents i filtres.
 • Multitasca en Android.
 • Ús de llibreries.
 • Notificacions locals i remotes.
 • Patrons de disseny.
 • Kotlin.
 • Qualitat del codi.

Publicació de l'aplicació i monetització

 • Com monetitzar una aplicació.
 • Publicació d'una aplicació.

La metodologia del curs està concebuda per desenvolupar les competències tècniques i les soft skills necessàries per comportar-se amb èxit en un entorn professional real. Aquesta metodologia es basa en la combinació d'unitats formatives de curta durada (lPLA) basades en reptes i activitats concretes.

L'aplicació d’aquesta metodologia té tres característiques bàsiques:

 • Disseny i avaluació basats en competències. El curs es dissenya en base a competències tècniques de desenvolupament per a Android i les soft skills vinculades al treball en equip, la resolució de problemes, el disseny i gestió de projectes, la presa i comunicació de decisions, i la cerca, gestió i ús de la informació.
 • Cursos centrats en l'activitat. Els cursos es componen d'activitats PLA (Personal Learning Activities) definides a partir d'un repte. Hi ha diversos tipus de PLA en funció del tipus d'aprenentatges i de les competències que s’hi treballin, dels resultats esperats i del paper que juguin en relació amb el conjunt del curs:
  1. Projecte: és l’activitat central del curs i té com a objectiu final el desenvolupament d'un producte de l'àmbit professional.
  2. Taller: activitat on es fa formació pràctica i procedimental.
 • Formació basada en projectes. No només les PLA estan dissenyades al voltant d'un repte sinó que el curs té com a fita final la presentació d'un producte professional desenvolupat al llarg d'un projecte, i reproduir els principals elements i formes de treball dels entorns tecnològics.

El projecte final que es desenvoluparà serà una botiga virtual de llibres. Aquest projecte es treballarà de forma progressiva al llarg del curs. En primer lloc, es desenvoluparà una llista de títols dels llibres i al detall es podrà veure el títol del llibre, l'autor, la foto de la portada del llibre, l'any de publicació i un breu resum (amb scroll). També es podrà descarregar la informació dels llibres de Firebase i guardar-la en una base de dades local. Es configurarà el servidor Firebase per rebre notificacions. Quan es rebi la notificació estesa es veuran dues opcions: veure llibre i eliminar llibre. La primera opció obrirà el detall de l'element de la llista. La segona eliminarà l'element de la llista de forma local. Finalment, es crearà el menú navigation drawer amb la foto de l’usuari i les opcions per compartir informació de l'aplicació a Whatsapp, Facebook i Twitter. S'afegirà un botó al detall per comprar el llibre i un formulari per introduir les dades bancàries i fer la compra.

La realització d’aquest projecte requerirà posar en pràctica competències de gestió de projectes des de l’inici fins al final del treball. Des del començament, els estudiants utilitzaran l'eina Trello com a suport a la seva documentació, i permetrà la visualització del flux del seu propi treball per compartir objectius, tasques i fites amb la resta del grup de treball, com també altres tipus de recursos i qualsevol altre element d’interès.

 • Android Studio.
 • Android Documentation for app developers.
 • Material UOC de Desenvolupament d'aplicacions per a Android.
 • Persones amb coneixements alts de programació estructurada amb llenguatges com C, Pascal o altres.
 • Coneixement mitjans/alts de programació orientada a objecte amb llenguatges com C++, Java.

Aquest curs ofereix una formació clarament professional dirigida a persones que vulguin dedicar-se al desenvolupament d'aplicacions per a dispositius Android. El desenvolupament per a Android permet no només la creació de negocis basats en app, sinó que permet també treballar en la integració de tecnologia mòbil en empreses per dur a terme projectes de millora dels processos de gestió organitzativa interna, la captació o interacció amb clients a través del canal mòbil, la optimització de processos comercials o logístics, etc.

Durada

300 hores

Calendari

De setembre a desembre 2018

El curs el coordinarà Carles Garrigues. Professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctor en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); i, actualment dirigeix el Màster Universitari en Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils de la UOC, dins del qual és responsable de les assignatures de desenvolupament per a Android, iOS i Treball Final de Màster.

La realització d'aquest curs permetrà convalidar l'assignatura de “Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius Android” (6 crèdits ECTS) del Màster Universitari en Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Aquesta convalidació estarà condicionada al fet que l’estudiant compleixi els requeriments necessaris per accedir a un programa oficial de màster universitari.

Termini d'inscripció tancat.