• Imprimeix

Programa TLN Mobilicat

El Programa TLN Mobilicat és una línia de subvencions per donar suport a les entitats que disposin de projectes de mobilitat transnacional, per tal que les persones joves realitzin pràctiques formatives no remunerades en entitats o empreses, públiques o privades, d'estats membres de la Unió Europea.

Com participa Catalunya en el Programa?

El Programa TLN Mobilicat a Catalunya s'emmarca dins les diferents iniciatives recomanades des de la Unió Europea a través del FSE, com són el Programa d'ocupació juvenil a Catalunya i el sistema de Garantia Juvenil 2014-2020. L'objectiu comú de totes aquestes accions és la lluita contra la desocupació entre les persones joves, mitjançant la mobilitat transnacional.

Aquest Programa és una línia de subvencions, impulsada des de la Generalitat, per donar suport a les entitats que disposin de projectes de mobilitat transnacional, per tal que les persones joves realitzin pràctiques formatives no remunerades en entitats o empreses, públiques o privades, d'estats membres de la Unió Europea.

L'objectiu és facilitar la inserció laboral de les persones joves participants mitjançant un itinerari personalitzat d'acompanyament i suport, amb aprenentatge pràctic i formatiu a l'estranger, a càrrec del programa, per tal de facilitar l'accés al mercat de treball amb expectatives d'ocupació de qualitat.

A les persones participants

Les diferents accions adreçades als joves participants, a càrrec del programa es desenvolupen en dues fases, la de preparació i capacitació; i la de pràctiques professionals.

La fase de preparació i capacitació, que inclou:

 1. Formació lingüística de durada mínima 80 hores i màxima de 120, impartida per professionals acreditats. Aquesta formació garanteix com a mínim l'assoliment d'un nivell de coneixement que permeti la comprensió d'indicacions senzilles i la comunicació verbal en situacions quotidianes.
  En acabar la formació, s'expedeix un certificat, indicant les hores lectives i el contingut de la formació.
 2. Preparació intercultural, prèvia a l'experiència laboral, que consisteix en sessions informatives sobre les característiques socials, laborals i culturals del país d'acolliment.
 3. Orientació professional individual, enfocada a la definició de l'itinerari professional de cada participant. Mitjançant una entrevista personal, s'avaluen els interessos i potencialitats de cada participant, i s'analitzen el perfil formatiu i/o laboral i la situació personal. 

La fase de pràctiques professionals no remunerades en països de la Unió Europea, que inclou:

 1. Una experiència laboral pràctica no remunerada d'aprenentatge personal i professional, en entitats o empreses, públiques o privades, d'estats membres de la Unió Europea. Durada de les estades entre 8 i 20 setmanes.
  El Programa cobreix les següents depeses:
  • El viatge transnacional.
  • L'allotjament i manutenció diària durant l'estada a l'estranger.
  • Assegurança.
 2. Acompanyament en el procés d'orientació i actuacions d'informació sobre les expectatives del mercat laboral.
 3. Suport d'un tutor/a durant l'estada de pràctiques i durant els dos mesos posteriors per potenciar les capacitats dels participants de forma personalitzada. 

En acabar l'estada de pràctiques, l'empresa d'acolliment expedeix un certificat acreditatiu. El tutor del projecte elabora un informe individual per a cada participant sobre l'aprofitament de l'estada. 

A les entitats beneficiàries

El programa TLN Mobilicat ofereix suport econòmic a les entitats beneficiàries i cobreix totes aquelles despeses relacionades directament amb el desenvolupament de les accions pròpies del projecte, durant la seva execució. En concret, el Programa cobreix:

 • Les despeses relacionades amb el suport pedagògic a les persones participants en el país d'origen.
 • Les despeses de viatge manutenció i allotjament de les persones participants.
 • Les relacionades amb l'organització de l'acolliment en el país de destinació.
 • Les despeses del viatge, manutenció i allotjament del tutor/a acompanyant.
 • Les despeses de l'actuació del personal de direcció i del personal tècnic de coordinació del projecte.

 

La línia de subvencions del programa TLN Mobilicat que s'adreça a les persones joves que no han finalitzat els estudis postobligatoris, o no han disposat encara de la seva primera oportunitat i experiència laboral. 

Persones participants

Les persones que conformen el col·lectiu destinatari d'aquest programa, tot i tenir adquirides les competències bàsiques, presenten mancances formatives i necessiten acompanyament i experiència laboral en l'àmbit de la seva especialitat per facilitar el seu procés de retorn o ingrés al món del treball.

Concretament, han de complir els requisits següents:

 • Tenir entre 18 i 30 anys d'edat.
 • Estar inscrites i en situació de beneficiari al Registre del Servei Nacional de Garantia Juvenil en data immediatament anterior a l’inici de l’actuació. 
 • Estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupats al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
 • Tenir estudis d'especialització de grau mitjà o superior abandonats prematurament o acabats.
 • Tenir experiència laboral inferior a tres mesos en l'àmbit de l'especialitat. 

Entitats beneficiàries

 • Entitats de titularitat pública o privada, sense afany de lucre.
 • Tenir seu permanent a Catalunya.
 • Tenir residència fiscal a territori espanyol.
 • Haver dut a terme amb anterioritat accions de mobilitat transnacional.

 

Per a les entitats beneficiàries, tant la data del termini de presentació de la sol·licitud com la del període d’execució dels projectes está indicada a la resolució de convocatòria corresponent.

El projecte es considerarà tancat quan finalitzi l’estada de pràctiques de l’últim grup de participants, tot i que es manté el compromís d’acompanyament per a la inserció durant els dos mesos posteriors a la finalització de l’estada.

Informació relacionada