• Imprimeix

Xarxa EURES, treballar a Europa

euresEURES (European Employment Services) és una xarxa de cooperació per a l’ocupació i la lliure circulació de persones treballadores que promou la Comissió Europea i els serveis públics d’ocupació de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), entre els quals hi ha el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

L’objectiu de la Xarxa EURES és oferir serveis a les persones demandants d’ocupació i a les empreses que desitgin beneficiar-se del principi de la lliure circulació de persones, proporcionant la màxima informació i l’assessorament sobre ofertes i demandes d’ocupació, situació i evolució del mercat de treball, i sobre les condicions de vida i treball de cada país.

La xarxa EURES porta a terme activitats d’intermediació laboral i també d’informació, orientació i assistència a empreses, a persones demandants d’ocupació, i a d’altres institucions interessades en la mobilitat.

Serveis EURES a les persones:

Serveis orientats a facilitar l’accés a informació per a la cerca d'ocupació en un altre país europeu.

S’ofereix informació sobre:

 • Condicions de vida i treball.
 • Orientació i assessorament sobre la cerca de feina.
 • Possibles dificultats als països de destí sense la capacitació lingüística i la qualificació suficient.
 • Orientació per millorar l’ocupabilitat i planificar d’una forma responsable i segura el projecte de mobilitat.
 • Ofertes d’ocupació comunitàries existents a la Xarxa EURES

 

Serveis EURES a les empreses:

Difusió de les ofertes de treball a Europa, i accés a un sistema informàtic d’àmbit europeu que permet la difusió en temps real de les ofertes de treball de les empreses, especialment:

 • Ofertes de treball que requereixen el domini d’altres idiomes.
 • Ofertes de treball que necessiten unes qualificacions especials i experiència.
 • Ofertes de treball per a professionals qualificats difícilment reclutables al seu mercat de treball.

 

Les empreses reben informació sobre:

 • Candidats idonis per a les vacants en tot l’àmbit europeu.
 • Difusió de les ofertes d’ocupació fora de l’àmbit nacional en qualsevol dels països de l’EEE més Suïssa.
 • Informació sobre aspectes legals i pràctics sobre la mobilitat internacional.
 • Assessorament sobre tràmits de Seguretat Social i contractació laboral, sobre desplaçaments temporals dels seus treballadors/res a un altre país, etc.
 • Informació sobre els organismes competents en cada país en matèria d’ocupació, Seguretat Social, etc.

Persones que busquen feina en un altre país europeu.

Empreses que volen difondre les seves ofertes de treball i buscar persones candidates a Europa.

Persones que busquen feina a Europa

Les persones interessades a rebre informació sobre els serveis de la xarxa EURES poden adreçar-se a les oficines de treball del SOC, on se’ls oferirà informació sobre recursos i eines de cerca de feina a l’EEE perquè puguin dissenyar el seu projecte de mobilitat. 

El personal de les Oficines de Treball del SOC introduirà a la base de dades el CV i la informació necessària per fer la intermediació laboral a Europa: extensió de la demanda d’ocupació a l’àmbit europeu, nivell d’idiomes, etc., i també  proporcionarà a la persona interessada orientació i recursos bàsics per poder iniciar la cerca de feina a Europa.

Reglament (UE) 2016/589 del Parlament Europeu, de 13 d’abril de 2016 relatiu una xarxa europea de serveis d’ocupació (EURES), a l’accés dels treballadors als serveis de mobilitat i a la major integració dels mercats de treball i pel qual es modifiquen els reglaments (UE) núm. 492/2011 i (UE) núm. 1296/2013.

Decisió de la Comissió de 26 de novembre de 2012 , relativa a l’ aplicació del Reglament d’Execució (UE) nº 492/2011 del Parlament Europeu i del Consell.

Carta EURES article 10 de la Decisió de la Comissió 2012/733/UE

Reglament 1612/68 de 15 d’octubre de 1968, relatiu a la lliure circulació de les persones treballadores dins de la Comunitat. Text consolidat per les  modificacions establertes pels Reglaments (CEE) núm 312/76 i 2434/92. 

Tractat constitutiu de la Unió Europea, articles 3, 48 i 49, en relació a la lliure circulació de persones treballadores.

Data d'actualització:  10.05.2017