• Imprimeix

Foment de l'ocupació

Els serveis, programes i actuacions que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya impulsa en l’àmbit del foment de l’ocupació volen facilitar la inserció de persones en situació d’atur que tenen dificultats afegides o especials a l’hora de trobar feina.

En aquest àmbit es promouen les iniciatives destinades de manera prioritària a persones desocupades que formen part de col·lectius amb més risc d’exclusió laboral o social, per proporcionar-los l’experiència laboral en entorns real de treball i la qualificació necessària per a la inserció.

També s’hi emmarquen actuacions que vetllen per la igualtat en l’accés al mercat de treball, la permanència i la promoció de persones de col·lectius que, de manera conjuntural o estructural, tenen especials dificultats d’inserció laboral o necessiten un suport reforçat.  Per això, el SOC finança el desenvolupament d’instruments, itineraris i actuacions de suport a llocs de treball o mercats protegits, i també la creació i millora de centres de treball especial i d’empreses d’inserció.

Un altre criteri de les accions de foment de l’ocupació és que han de servir per avançar en la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, en la coresponsabilitat entre dones i homes, la no discriminació i l’eradicació de les diferències de gènere.