• Imprimeix

Capitalització de l'atur

La capitalització o pagament únic de la prestació contributiva d’atur és una mesura per fomentar i facilitar iniciatives d’emprenedoria i d’ocupació autònoma, a través de l’abonament anticipat de la prestació d’atur corresponent i pendent de cobrar.

Els objectius de la capitalització de l’atur són: 

 • Facilitar i impulsar la creació de negocis com a treballador/a autònom/a.
 • Realitzar una aportació al capital social d’una entitat mercantil de la qual es tingui el control efectiu (de nova creació o constituïda en els darrers 12 mesos).
 • Facilitar la incorporació com a soci/sòcia en una cooperativa o en una societat laboral (de nova creació o ja existent).

Hi ha tres modalitats de percepció d’aquesta prestació: 

 • Total: es rep per avançat el 100% de la prestació pendent per a finançar les despeses de posada en marxa d’un negoci o d’incorporació en una cooperativa o societat laboral o mercantil. 
 • Parcial: es rep un percentatge de la prestació pendent, i la resta es destina a l’abonament mensual de les quotes de la Seguretat Social que corresponguin. 
 • Només quotes: es destina l’import de la prestació pendent de rebre, únicament, a abonar les quotes a la Seguretat Social que corresponguin fins a percebre la totalitat de la prestació. 

Les fórmules de pagament depenen del tipus d’activitat, i són diferents per als treballadors autònoms o socis d’una entitat mercantil i per als socis treballadors o de treball de carácter estable en una cooperativa o societat laboral.

Totes les persones en situació d’atur que compleixin les condicions següents: 

 1. Ser beneficiari d'una prestació contributiva per desocupació i tenir pendent de rebre a data de sol·licitud, almenys, tres mensualitats. 
 2. No haver fet ús de la capitalització, en qualsevol de les seves modalitats, en els darrers quatre anys.
 3. Els qui siguin titulars del dret a la prestació per cessament d'activitat han de tenir pendent de percebre un període d’ almenys sis mesos.
 4. Iniciar l'activitat en el termini màxim d'un mes des de la resolució de concessió del dret i, en tot cas, amb data posterior a la sol·licitud.
 5. No haver compatibilitzat la prestació d'atur amb treball per compte propi durant els darrers 24 mesos.
 6. En cas d'haver impugnat davant la jurisdicció social el trencament de la relació laboral que dóna dret a la prestació d'atur, no es pot presentar la sol·licitud de capitalització fins després d'obtenir la resolució del procediment.

La capitalització de l’atur es pot sol·licitar en qualsevol moment, sempre que es tinguin més de tres mesos pendents de cobrament i es compleixin els requisits establerts. 

La sol·licitud s’ha de presentar presencialment a l’Oficina de Treball de la Generalitat més propera, juntament amb la documentació requerida, segons la modalitat de capitalització escollida.