• Imprimeix

Demanar l'expedició del certificat de professionalitat

Aquest és el procediment que cal seguir per obtenir el certificat de professionalitat o bé l'acreditació parcial acumulable:

Un cop finalitzada la sol·licitud és imprescindible imprimir-la i presentar-la per registre.

Cal presentar i registrar la sol·licitud original emplenada i impresa, juntament amb una còpia i la documentació complementària requerida, preferentment als registres de l'Oficina de Treball o del Servei Territorial corresponent, adreçada al/a la director/a del SOC.

Quotes

Per expedir els certificats de professionalitat o bé les acreditacions parcials acumulables es requereix el pagament d'unes taxes d'acord amb les quotes següents:

Quota 1. Per expedir els certificats de professionalitat i les acreditacions parcials acumulables (per unitat):

- Quota 1.1. Certificats de professionalitat: 57,45 euros
- Quota 1.2. Acreditacions parcials acumulables: 49,40 euros

Quota 2. Per expedir els duplicats de certificats o bé acreditacions (per unitat):

- Quota 2.1. Per expedir cada duplicat de certificat: 20,65 euros
- Quota 2.2. Per expedir cada duplicat d'acreditació parcial acumulable: 12,65 euros

Exempcions

Els col·lectius que gaudiran d'exempció total de les quotes de la taxa amb la justificació prèvia de la seva situació són:

a. Les persones sol·licitants membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial.
b. Les persones que posseeixen la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%
c. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d. Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.
e. Els subjectes passius en situació d'atur demandants d'ocupació que no perceben cap prestació econòmica.

Bonificacions

Els col·lectius que gaudiran d'una bonificació de la quota amb la justificació prèvia de la seva situació són:

a. Els sol·licitants membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general, en un 50% de la quota.
b. Els subjectes passius en situació d'atur demandants d'ocupació que perceben alguna prestació econòmica, en un 50% de la quota.

Les persones que poden acreditar el dret a tenir bonificació o exempció d'aquestes taxes ho hauran d'indicar en l'apartat corresponent de la sol·licitud.

S'està exempt de fer el mòdul de pràctiques si s'acredita una experiència laboral d'almenys 3 mesos, amb un mínim de 300 hores treballades en total, durant els últims 5 anys abans de la data de la sol·licitud d'exempció, i que es correspongui amb les capacitats previstes al mòdul del certificat de professionalitat corresponent. 

També s'està exempt de fer el mòdul de pràctiques si s'ha obtingut l'acreditació de totes les unitats de competència d'un mateix certificat de professionalitat a través de les convocatòries del programa Acredita't, o bé dels programes que alternen la formació i el treball.