• Imprimeix

Certificats de professionalitat

Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l'obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball.

Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals encara que, de manera excepcional, pot haver-hi certificats que acreditin només una part de la qualificació.  

Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball. La superació d'aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per obtenir el certificat de professionalitat, si bé hi ha l'opció d'obtenir l'exempció d'aquest mòdul.

Per a l'exercici professional d'algunes ocupacions en alguns sectors és imprescindible l'obtenció prèvia del document que certifica la competència professional de la persona treballadora.

Aquesta documentació pot ser un certificat de professionalitat, un títol de formació professional, o bé altres tipus de carnets professionals que acrediten la qualificació professional.

Cada vegada hi ha més sectors que valoren els certificats de professionalitat com a document acreditatiu de la qualificació professional.

Així, per exemple, per poder treballar al sector de la dependència, de l'esport, de l'aplicació dels biocides, o de les instal·lacions industrials, entre d'altres, s'exigeix un certificat de professionalitat o bé un títol de formació professional.

Aquests requeriments s'especifiquen en normes jurídiques (lleis, decrets, reglaments, etcètera) impulsades per l'organisme competent en el sector regulat. La mateixa normativa, habitualment, preveu un període perquè les empreses i les persones treballadores del sector puguin adaptar-se a les noves exigències.

Habilitacions professionals dels certificats de professionalitat

En aquest document hi ha la informació sobre els certificats de professionalitat que, actualment, habiliten per a l'exercici professional.

Els certificats de professionalitat són vàlids a tot el territori espanyol i, a més, la normativa europea  permet el reconeixement de les qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea, de manera que faciliten la mobilitat geogràfica.


Equivalències amb el sistema de formació professional

En el marc del sistema de formació professional estan establertes les correspondències entre els títols del sistema educatiu i els certificats de professionalitat de l’àmbit laboral:

 • Si es té una acreditació parcial acumulable o bé un certificat de professionalitat i es compleixen els requisits acadèmics per accedir als cicles formatius del sistema educatiu, la persona interessada es pot matricular en el cicle i completar la formació del sistema educatiu en un centre docent que imparteixi l'ensenyament escollit. Els mòduls professionals corresponents a les unitats de competència que s'han acreditat amb el certificat de professionalitat tindran la consideració de 'convalidats'.

 • Si es té un certificat acadèmic que acredita la superació de la totalitat dels mòduls professionals associats a les unitats de competència d'un certificat de professionalitat, inclosa la realització de la formació pràctica en centres de treball o la seva exempció, també es pot obtenir un certificat de professionalitat.

Les vies per obtenir un certificat de professionalitat són:

La formació professional, que inclou:

 • La formació professional per a l'ocupació: accions formatives autoritzades per l'Administració laboral adreçades a l'obtenció d'un certificat de professionalitat. Aquesta formació es cursa en centres acreditats i en cursos autoritzats pel SOC.

 • La formació professional del sistema educatiu: programes formatius que desenvolupa l'Administració educativa; s'organitza en cicles formatius.


L’acreditació de l'experiència laboral

 • Acredita't: procediment mitjançant el qual s'avaluen i acrediten les competències que s'han adquirit al món laboral o bé mitjançant la formació no formal, és a dir, la que no aporta una certificació amb valor oficial. 


La possibilitat d'acreditar unitats de competències de manera independent i acumulable permet obtenir el certificat de professionalitat a través de la combinació de les dues vies anteriors, sempre que es puguin acreditar totes les unitats de competències, tant si s'han adquirit amb formació o bé a partir de l'experiència laboral.

Els requisits per accedir a la formació dels certificats de professionalitat depenen del nivell de qualificació del certificat:

 

Nivell 1

 • No s'exigeixen requisits acadèmics ni professionals.

 

Nivell 2

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària.
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2.
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al qual es vol accedir.
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les proves d'accés corresponents regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

 

Nivell 3

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 3.
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
 • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d'accés corresponents i regulades per les administracions educatives.
 • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

 

A més, cal tenir en compte el següent:

 • Si el compliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d'avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística.
 • Per accedir a un certificat de professionalitat que inclou algun mòdul en llengua estrangera també cal demostrar tenir la competència en la llengua.

Actualment aquestes proves les duen a terme les entitats de formació autoritzades pel SOC durant el procés de selecció de l'alumnat.

Es pot sol·licitar al SOC l'expedició del certificat de professionalitat si es tenen acreditades totes les unitats de competència d'un certificat de professionalitat i s'ha superat el mòdul de pràctiques o la persona interessada està exempta d'aquest mòdul.

Es pot sol·licitar una acreditació parcial acumulable corresponent a les unitats de competència superades si només es té acreditada alguna de les unitats de competència sense arribar a completar un certificat de professionalitat.

En el cas d'haver completat un certificat de professionalitat mitjançant diverses accions formatives realitzades en diferents comunitats autònomes, cal sol·licitar el certificat a l'Administració competent que hagi gestionat l'última acció en què es va participar.

Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, modificat pel Reial decret 1675/2010, de 18 de novembre i pel Reial decret 189/2013, de 15 de març.

 

Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s'estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació.

 

Decret 182/2010, de 23 de novembre, d'ordenació de la formació professional per a l'ocupació.

 

Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

 

Ordre ENS/237/2015, de 22 de juliol, d'aplicació de la correspondència entre els ensenyaments professionals del sistema educatiu i la formació professional de l'àmbit laboral.

 

L'estructura i el contingut de cada certificat de professionalitat es determina mitjançant un reial decret específic. Podeu consultar els programes i la normativa en el cercador d'especialitats del SOC.

 

Les taxes que s'apliquen per expedir els certificats de professionalitat i les acreditacions parcials acumulables estan regulades a la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics.