La col·laboració social és una mesura impulsada per fomentar l’ocupació. Mitjançant els programes de col·laboració social, les administracions públiques poden contractar, temporalment, persones que estan a l’atur i perceptores de prestacions per desocupació per dur a terme obres i serveis d'interès general.

Qualsevol administració pública que estigui interessada, com també als organismes autònoms de caràcter administratiu que en depenen poden sol·licitar participar en els programes de col·laboració social.

D'una banda, els requisits que han de complir les administracions públiques pel que fa als programes de col·laboració social:

- Han de ser d'utilitat social i redundar en benefici de la comunitat.

- Han de preveure una durada màxima del treball coincident amb el temps que li manqui a la persona treballadora per percebre la prestació per desocupació que se li ha reconegut.

- No poden implicar un canvi de residència habitual per a la persona.

- El lloc de treball ha de coincidir amb les aptituds físiques i professionals de la persona.


I, de l'altra, els requisits de les persones participants són:

- Estar en situació d’atur.

- Estar inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

- Ser perceptores de prestacions per desocupació (contributiva o assistencial).

- Tenir registrada la seva demanda amb l’ocupació i la categoria professional establerta específicament al programa de col·laboració social.

La sol·licitud de subscripció al programa de col·laboració social amb el SOC es pot presentar en qualsevol moment.

A partir del mes d'octubre del 2018 l’única opció vàlida per trametre qualsevol sol·licitud de col·laboració social serà telemàticament, d'acord amb el que estableix l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així, aquesta sol·licitud es formalitzarà a través del Formulari de Tramesa Genèrica” disponible al portal EACAT; a més, caldrà especificar l’Oficina de Treball que us correspon d’acord amb el vostre codi postal, a través del Cercador d'ofices.

Juntament amb la sol·licitud de subscripció caldrà presentar els documents següents:

  • Una memòria explicativa del projecte de col·laboració social que especifiqui la denominació de l'obra o servei d'utilitat social, la localització, la data prevista d'inici i fi, com també el tipus de jornada, entre d'altres informacions. 
  • El certificat de compromís d'abonament a la persona seleccionada de la diferència entre la prestació contributiva o el subsidi que rebi i l'import total de la base reguladora que es va tenir en compte per calcular-lo, i que garanteixi el 100% del salari mínim interprofessional vigent en cada moment. Igualment, l'administració pública contractant s'ha de comprometre a abonar les cotitzacions a la Seguretat Social per accidents de treball i malalties professionals, i els costos dels desplaçaments de les persones treballadores des del seu domicili habitual fins al lloc de treball, si és el cas.

G146NCOSO-001 Sol·licitud de subscripció de col·laboració social  

G146NCOSO-002 Memòria del projecte de col·laboració social 

G146NCOSO-003 Certificació compromís d’abonament de l’administració sol·licitant

Reial decret 1445/1982, de 25 de juny, pel qual es regulen diverses mesures de foment de l’'cupació (articles 38 i 39)

La sol·licitud d'autorització d'un projecte de col·laboració social es pot sol·licitar en qualsevol moment.