La col·laboració social és una mesura impulsada per fomentar l’ocupació. Mitjançant els programes de col·laboració social, les administracions públiques poden contractar, temporalment, persones que estan a l’atur i perceptores de prestacions per desocupació per dur a terme obres i serveis d'interès general.

Les persones que participen als programes de col·laboració social tenen dret a percebre, amb càrrec al Servicio Público de Empleo Estatal, la prestació per desocupació. El compromís de les administracions públiques sol·licitants és complementar aquesta prestació d’acord amb el que s’estableix normativament.

Qualsevol administració pública que hi estigui interessada, així com els organismes autònoms de caràcter administratiu dependents d’aquestes administracions poden sol·licitar participar als programes de col·laboració social.

Els programes de col·laboració social que es presentin han de complir els requisits següents:

  • Ser d'utilitat social i redundar en benefici de la comunitat.
  • Preveure una durada màxima del treball coincident amb el temps que li manqui a la persona treballadora per percebre en la prestació per desocupació que se li ha reconegut.
  • No pot implicar un canvi de residència habitual per a la persona.
  • El lloc de treball ha de coincidir amb les aptituds físiques i professionals de la persona.

La sol·licitud de subscripció al programa de col·laboració social amb el SOC es pot presentar en qualsevol moment a l’Oficina de Treball corresponent, d’acord amb el codi postal de l’administració pública sol·licitant. 

Juntament amb la sol·licitud de subscripció cal presentar els documents següents:

  • Una memòria explicativa del projecte de col·laboració social, que especifiqui la denominació de l’obra o servei d’utilitat social, la localització, la data prevista d’inici i fi, així com el tipus de jornada, entre altres informacions. 
  • Un certificat de compromís d’abonament a la persona que es contracti de la diferència entre la prestació contributiva o subsidi que rebi i l’import total de la base reguladora que es va tenir en compte per calcular-ho, i que garanteixi el 100% del salari mínim interprofessional vigent en cada moment. Igualment, l’administració pública contractant s’ha de comprometre a abonar les cotitzacions a la Seguretat Social per accidents de treball i malaltia professional, i els costos dels desplaçaments del treballadors/es des del seu domicili habitual fins al lloc de treball, si és el cas.

Les persones que poden ser candidates a participar als programes de col·laboració social han de complir els requisits següents:

  • Estar en situació d’atur.
  • Estar inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
  • Ser perceptores de prestacions per desocupació (contributiva o assistencial).
  • Tenir registrada la seva demanda amb l’ocupació i la categoria professional establerta específicament al programa de col·laboració social.

 

L’Oficina de Treball preselecciona els candidats d’entre les persones que tenen un perfil coincident amb el que demana l’administració pública que ha sol·licitat participar el programa.

A partir d’aquí, l’administració pública sol·licitant és la que fa la selecció entre aquestes candidatures i comunica a l’Oficina de Treball la relació de persones seleccionades.

Informació a les administracions públiques per a l’adscripció de programes de col·laboració social

G146NCOSO-001 Sol·licitud de subscripció de Col·laboració social  

G146NCOSO-002 Memòria del projecte de col·laboració social 

G146NCOSO-003 Certificació compromís d’abonament de l’administració sol·licitant

Reial decret 1445/1982, de 25 de juny, pel qual es regulen diverses mesures de foment de l’ocupació. (articles 38 i 39).

Reial decret 1809/1986, de 28 de juny, que modifica el Reial decret 1445/1982, de 25 de juny, sobre mesures de foment de l’ocupació. Ordre del Ministeri de Treball de 27/01/1982.