• Imprimeix

Registre, inscripció i acreditació de centres i entitats de formació

Les entitats de titularitat pública o privada que vulguin impartir accions de formació professional per a l’ocupació autoritzades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) han d’estar donades d’alta al Registre de Centres i Entitats de Formació, i han d’estar inscrites i/o acreditades en alguna de les especialitats formatives incloses al Fitxer d’especialitats formatives del SOC.

Els requisits mínims per inscriure’s en una especialitat formativa s’especifiquen al programa formatiu de referència o, si es tracta d’una especialitat corresponent a un certificat de professionalitat, al reial decret que el regula.

Cal emplenar els formularis corresponents de sol·licitud d’inscripció o modificació al Registre de Entitats de Formació del SOC, signar-los i presentar-los, juntament amb la resta de documentació que acrediti els requisits corresponents, en una oficina de la xarxa d’oficines de l’OGE (Oficina de gestió empresarial).

Sol·licitud d'alta al Registre de centres i entitats de formació del SOC amb especialitats formatives.

Taxes:

365,85 euros per a la inscripció al Registre fins a dues adreces formatives.

65,55 euros alta de cada nova adreça formativa,a partir de dues,incloses en el mateix expedient d'inscripcio de l'entitat. 

Sol·licitud de modificació de les dades d'un centre o entitat ja donat d'alta.

Taxa:

267,55 euros per tramitació (una mateixa tramitació pot incloure més d’una modificació)

Les modificacions que suposen només la baixa d’un centre o adreça formativa d’una entitat, la baixa d’una aula o taller i/o la baixa d’una especialitat formativa no estan subjectes al pagament de la taxa. 

Comunicació de canvi de representant legal, seu social i/o raó social i adreça a efectes de notificació.

Taxa:

49,15 euros per tramitació del canvi de representant legal i/o de canvi seu social i/o raó social (una mateixa tramitació pot incloure més d’una modificació). En cas de canvi de domicili a efectes de notificació, no implica pagament de taxes. 

Sol·licitud de baixa del Registre de centres i entitats de formació del SOC.

No comporta cap pagament de taxes.

Són centres i entitats de formació acreditats aquells que imparteixin formació conduent a l’obtenció de certificats de professionalitat i que compleixen els requisits establerts en les normes específiques reguladores de cada certificat i les que de manera complementària pugui establir el SOC.

Són centres i entitats de formació inscrits aquells que imparteixin formació no conduent a l’obtenció de certificats de professionalitat i que compleixin els requisits que estableix el SOC.

Guia informativa Aquesta guia ofereix, entre altra informació, les instruccions per a tramitar l’alta o la modificació de dades al Registre, a més, dels requisits i les obligacions de les entitats de formació d’oferta inscrits al SOC.

G146NHCF-009 Declaració de documentació ja presentada

G146NHCF-018 Memòria del centre de formació (dades de l'adreça formativa)

G146NHCF-019 Declaració de disposar de personal docent

G146NHCF-020 Sol·licitud d'inscripció al Registre

G146NHCF-021 Sol·licitud de modificació de dades en el Registre

G146NHCF-022 Sol·licitud de baixa all Registre

G146NHCF-023 Inclusió de noves especialitats formatives al fitxer del SEPE

G146NHCF-024 Comunicació de modificació de dades al Registre

G146NHCF-025 Resum requisits inscripció/acreditació 

Resolució TSF/1870/2017, de 28 de juliol, per la qual s'estableixen la identificació externa dels centres col·laboradors del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya inscrits i/o acreditats al Registre de centres i entitats de formació i la identificació interna de les actuacions que duen a terme.

Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’ àmbit laboral.

Reial decret 34/2008 de 18 de gener, pel que es regulen els certificats de professionalitat (BOE 31 de gener 2008) , modificat pel Reial decret 1675/2010 de 10 de desembre (BOE de 31 de desembre de 2010) (Correcció d’errades del Reial Decret 1675/2010, BOE 8 de gener de 2011) i el RD 189/2013, de 15 de març (BOE de 21 de març de 2013)

Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s'estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació.

Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

Ordre EMO/215/2014, de 9 de juliol, de modificació de l'Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol, pel que fa al Registre de centres i entitats de formació del Servei d'Ocupació de Catalunya.

Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions relatives a la formació d'oferta per realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el SOC (capítol IV Fitxer d'especialitats formatives i registre de centres i entitats de formació).