• Imprimeix

Mòduls econòmics aplicables a les accions de formació professional per a l'ocupació

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, amb la finalitat de desplegar un nou règim de concessió i justificació de subvencions a través de mòduls econòmics, ha dut a terme un estudi economètric que ha permès establir el cost per participant i hora de formació que pot ser objecte de finançament públic, per a les diferents especialitats vinculades al Catàleg d'especialitats formatives.

Els mòduls econòmics s'estableixen i s'apliquen per determinar la quantia i la justificació de les subvencions destinades al finançament de les accions formatives dels programes que s'emmarquen en la iniciativa de formació professional per a l'ocupació dirigida prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d’'Ocupació de Catalunya.

Els mòduls econòmics s’han d’aplicar en funció de les modalitats de les accions formatives agrupades en famílies professionals.

  • Modalitat presencial al centre de formació i d'especialitats formatives adaptades a les persones treballadores amb discapacitat estan determinats per les famílies professionals a l'article 2 de la Resolució TSF/1892/2018.
  • Modalitat de teleformació, es determina un únic mòdul econòmic per alumne/a i hora de 5 euros, aplicable a totes les famílies professionals.

Per a les accions formatives mixtes que es realitzen amb més d’una modalitat d’importació, se’ls aplicarà el mòdul econòmic corresponent per les hores impartides de cada modalitat.

Quan es duguin a terme hores de pràctiques professionals no laborals a centres de treball, on els/les alumnes són dins  d’un entorn real de producció, es determina un mòdul econòmic diferenciat de 2,5 euros per alumne/a i hora.

Mitjançant resolució expressa de la Direcció del SOC, els imports dels mòduls econòmics només es poden incrementar   per a determinades especialitats formatives en funció de la seva singularitat, especialitat i característiques tècniques, i així mateix es podran actualitzar d'acord amb l'evolució de l'índex dels preus al consum.

Resolució TSF/1892/2018, d'1 d'agost, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics aplicables a les accions de formació professional per a l'ocupació, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a: certificaciofpo.soc@gencat.cat