• Imprimeix

Autorització per impartir CP no finançats amb fons públics

Els centres de formació privats que compleixen els requisits establerts per la normativa poden ser autoritzats per impartir accions formatives no finançades amb fons públics provinents del Serveis Públics d'Ocupació reconegudes amb certificats de professionalitat o acreditacions parcials acumulables en la modalitat presencial.

Aquí trobareu informació sobre el procediment, els requisits i les condicions per sol•licitar aquesta autorització, i també l’ accés als documents necessaris i la normativa que regula aquest tràmit.

Poden sol·licitar l’autorització per impartir accions formatives les empreses, entitats i centres  de formació d’iniciativa privada inscrits al registre de centres i entitats de formació del SOC, que compleixin els requisits establerts a la normativa vigent.

La sol·licitud d’aquesta autorització es pot fer en qualsevol moment, i és un tràmit per Internet. El formulari corresponent està disponible a l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat i a Canal Empresa, amb totes les instruccions per descarregar-lo, emplenar-lo, validar-lo, desar-lo i enviar-lo per a la tramitació.

Guia per a la sol·licitud i gestió d'accions formatives associades a CP amb finançament privat. Aquest document té com a finalitat clarificar els aspectes de la sol·licitud i gestió relacionats amb la normativa que regula les accions de formació associada a certificats de professionalitat no finançada amb fons públics

Accés directe al formulari de sol·licitud

Imprès G146NCPRO-019-00 Annex de dades específiques de la sol·licitud d'autorització per impartir les accions formatives de certificats de professionalitat no finançades amb fons públics dutes a terme per empreses i centres d'iniciativa privada a Catalunya. Temporalització de les accions formatives i declaracions responsables.
 Aquest document es generarà mitjançant l'aplicació informàtica GIA  amb la informació que introdueix el centre o entitat sol·licitant.

Les taxes d’aquest procediment són les següents:
 
Per demanar la sol·licitud d’autorització: 142,00 €, cal tenir en compte que a aquesta taxa se li aplicarà el 10% de bonificació per a  les sol·licituds per mitjans electrònics.

Per impartir les accions formatives (un cop rebuda l’autorització): 502,35 euros, per cada acció formativa autoritzada en concepte de seguiment, control i avaluació.

Les accions formatives autoritzades no es podran iniciar fins que no s’hagi fet efectiu el pagament d’aquesta taxa.

Els centres i les entitats interessats poden iniciar les accions formatives quan hagin abonat la taxa corresponent i a partir de la data de la notificació de la resolució de l’autorització, d’acord amb la planificació presentada prèviament.

Si per causes justificades no poden iniciar l'acció autoritzada en la data prevista a la sol·licitud d'autorització, ho han de comunicar al SOC i indicar la nova data, així com  la causa per la qual es posposa.

La data d'inici real no podrà ser posterior a tres mesos de la data inicialment prevista a la sol·licitud d'autorització. 

Ordre TSF/98/2017, de 24 de maig, per la qual es dona publicitat a la relació de taxes vigents durant l'exercici 2017 que gestionen el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

Ordre EMO/311/2014, de 10 d'octubre, que modifica l'Ordre EMO/186/2014, de 16 de juny, per la qual es regula el procediment d'autorització per a la impartició de les accions formatives per a l'obtenció de certificats de professionalitat no finançades amb fons públics, a Catalunya.  

Ordre EMO/186/2014, de 16 de juny , per la qual es regula la impartició de les accions formatives de certificats de professionalitat no finançades amb fons públics a Catalunya.

Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat.

Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 34/2008 pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s'estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació.

Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a: qualificacio.soc@gencat.cat