• Imprimeix

Programa pilot d’acreditació d’entitats de teleformació

Programa pilot d’acreditació d’entitats de formació per impartir formació professional per a l’ocupació en la modalitat de teleformació

L’objecte d’aquest programa pilot és ajudar a definir el procediment d’acreditació de les entitats de formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per impartir formació professional per a l’ocupació en la modalitat de teleformació en una seguit d’especialitats formatives que condueixen a l'obtenció de certificats de professionalitat prioritzades, d’acord amb les necessitats detectades al mercat de treball a Catalunya. 

Un vegada finalitzat el programa pilot, el SOC valorarà l’experiència assolida amb l’objectiu d’establir de forma genèrica i definitiva el procediment d’acreditació de les entitats de formació en la modalitat de teleformació.

Aquest programa consta de tres fases: 

  1. Fase de sol·licitud per participar: les entitats que vulguin participar, i compleixen els requisits, presentaran la sol·licitud corresponent, i el SOC farà una selecció d’acord amb uns criteris d’ordenació.
  2. Fase de sol·licitud d’acreditació al Registre d’entitats de formació del SOC: les entitats seleccionades presentaran les sol·licitud d’alta o modificació de dades al Registre d’inscripció i acreditació de centres i entitats de formació.
  3. Fase d’acreditació de l’entitat en la modalitat de teleformació: el SOC verificarà el compliment dels requisits i emetrà les Resolucions d’acreditació tant positives com negatives al Registre d’entitats en la modalitat de teleformació.

Poden participar-hi:

- Les entitats de formació acreditades al Registre d’entitats de formació professional per a l'ocupació, amb establiment operatiu a Catalunya,

- Les entitats que tinguin un conveni o bé un acord signat amb alguna entitat acreditada pel SOC per impartir especialitats conduents a certificats de professionalitat en modalitat presencial descrites a l'Annex II de la Resolució TSF/799/2018, estiguin o no acreditades prèviament pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) 

Les entitats que ja estiguin acreditades en la modalitat de teleformació en alguna de les especialitats de l’Annex II esmentat amb centres presencials a Catalunya, pel SEPE, no han de sol·licitar la participació en aquest programa pilot, perquè, d'acord a l'article 16.4 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, l'acreditació i/o inscripció serà única i vàlida per a la prestació de serveis a tot el territori estatal.

S'acreditaran un màxim de 20 especialitats diferents que condueixen a l'obtenció de certificats de professionalitat, d'acord amb les especialitats previstes a l’Annex II de la Resolució TSF/7992018.

15 dies a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució TSF/799/2018 al DOGC.

 

Resolució TSF/799/2018, de 28 de març, d'implantació d'un programa pilot del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya d'acreditació d'entitats de formació, per impartir formació professional per a l'ocupació en la modalitat de teleformació