El SOC posa a l’abast de les entitats col·laboradores una eina per generar els certificats que acrediten l’adquisició d’aptituds i coneixements per part de les persones participants en accions formatives dels programes d'Escoles taller, Cases d'ofici, Tallers d'ocupació, Noves cases per a nous oficis i Ocupació per a persones en situació d'atur de llarga durada.

Hi ha quatre tipus de certificat que s’imprimeixen en dos models de plantilles diferents, d’acord amb els programes següents:

 1. Escoles taller i Cases d'ofici
 2. Tallers d'ocupació
 3. Noves Cases per a Nous Oficis
 4. Ocupació per a persones aturades de llarga durada

 

Per generar els certificats d’assistència és important que seguiu el procediment establert i que, per imprimir-los, feu servir el model de la plantilla corresponent a cada programa, que us facilitarà el SOC.

 1. Demaneu, amb un mínim de 15 dies d’antelació, la quantitat de paper (nombre de fulls) que necessiteu per confeccionar els certificats de l’alumnat a la unitat o servei del SOC que gestiona el programa que esteu portant a terme.
 1. En el moment de formalitzar la petició, indiqueu per quin programa necessiteu els certificats perquè us puguin subministrar el model de paper corresponent: Escoles taller, Cases d’Ofici (model 1), Noves Cases per a Nous Oficis (model 1), Taller d’ocupació (model 2), Ocupació per a persones aturades de llarga durada (model 2)
 1. Per redactar el contingut dels certificats heu de fer servir el formulari de l’eina de generació de certificats i escollir, en primer lloc, el programa del certificat que voleu emetre.

 

Quan hagueu emplenat el formulari, ja el podeu imprimir amb el paper per a certificats que us hauran facilitat.

Els certificats s'han d'imprimir obligatòriament sobre paper de les característiques següents:

Mida: 297 mm x 210 mm. Tipus paper: Cyclus òfset de 200 gr/m2

 

Recomanacions per imprimir

 • Abans d’imprimir els certificats que lliurareu a les persones participants, és aconsellable que feu proves –per exemple, amb folis– per saber com heu de col·locar el paper de certificat dins la vostra impressora.
 • Feu la impressió a través del navegador Explorer a partir de la versió 6.0 o bé del Mozilla.
 • Si imprimiu els certificats en color donareu més contrast a la impressió.

 

Un cop emplenat el formulari i generat el document del certificat d’assistència, cal tramitar-ne la verificació, el registre i la signatura abans de lliurar-lo a la persona participant.

En el cas de les entitats col·laboradores de la demarcació territorial de Barcelona, cal trametre els certificats a l’Oficina de Treball corresponent.

Les entitats de les demarcacions de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre han de trametre els certificats a les Seccions de Verificació sobre el Terreny que els correspongui.

Així doncs, les Oficines de Treball del SOC, o bé les Seccions de Verificació sobre el Terreny es faran càrrec dels tràmits de registre i signatura, mitjançant un escrit en què constarà:

 • El número d’expedient
 • El nom de l’especialitat o del mòdul formatiu
 • El NIF/NIE de la persona participant en l’acció formativa
 • El nom i cognoms de la persona participant.

 

Una còpia d’aquest escrit amb el registre d’entrada haurà de romandre a l’expedient de l’entitat col·laboradora.