• Imprimeix

Agències de col·locació

Les agències de col·locació són entitats públiques o privades, amb ànim de lucre o sense que en coordinació i, si escau, col·laboració amb el servei públic d’ocupació corresponent, porten a terme activitats d’intermediació laboral.

La finalitat de les agències de col·locació és proporcionar a les persones treballadores una ocupació adequada a les seves característiques, i facilitar als ocupadors les persones treballadores més apropiades per als seus requeriments i necessitats.

Poden actuar com a agències de col·locació les persones físiques o jurídiques, incloses les empreses de treball temporal, que vulguin dur a terme activitats d’intermediació laboral, i els seus centres de treball estiguin ubicats exclusivament a Catalunya, i que compleixin els requisits establerts per la normativa.

A continuació trobareu informació relacionada amb les declaracions i comunicacions que estan obligades a fer les agències de col·locació, així com la normativa que les regula.

Les entitats que vulguin actuar com a agència de col·locació i/o empresa de recol·locació hauran de presentar amb caràcter previ a l’activitat una declaració responsable, mitjançant el model de declaració responsable corresponent.

G146NIL-036 Model de declaració responsable de l’inici de l’activitat

En el cas que l’activitat d’intermediació laboral es dugui a terme exclusivament per mitjans electrònics, o bé, els centres de treball on es vol actuar estiguin distribuïts en més d’una comunitat autònoma, el model de declaració responsable que s’ha de presentar abans de l’inici de l’activitat és diferent i s’ha de lliurar al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).

Accés al formulari de Declaració Responsable per operar com a agència de col·locació

Les agències de col·locació i/o empresa de recol·locació donades d’alta pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya han de comunicar al SOC qualsevol canvi/ampliació dels seus centres de treball registrats sempre que estiguin ubicats dins l’àmbit territorial de Catalunya; o bé, poden comunicar el canvi/ampliació de l’especialització per actuar com agència de col·locació i/o empresa de recol·locació mitjançant el model de declaració responsable corresponent.

G146NIL-037 Model de declaració responsable de l’ampliació/canvi de centres de treball i/o de l’especialització

Les agències de col·locació i/o empresa de recol·locació donades d’alta pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que vulguin renunciar a l’alta com a agència de col·locació de forma total o parcial hauran de presentar el model de comunicació de baixa existent per a aquesta finalitat.

G146NIL-038 Model de comunicació de renúncia total o parcial de l’activitat

Les agències de col·locació i/o empresa de recol·locació donades d’alta pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que vulguin suspendre temporalment l’activitat per un màxim de 3 mesos consecutius hauran de presentar el model de comunicació existent per a aquesta finalitat. La suspensió temporal comunicada haurà de publicar-se en els centres de treball afectats, i també a la pàgina web de l’entitat on s'indicarà la data d’inici i finalització de la suspensió.

G146NIL-039 Model de comunicació de suspensió temporal de l'activitat

En el cas que es modifiqui alguna dada que afecti al nom o la raó social, NIF de l’entitat, correu electrònic, adreça a efectes de notificacions, representant legal, etc, s’hauran de comunicar al SOC, concretament a l’Àrea d’Intermediació, mitjançant un escrit signat pel representant legal.

Les agències de col·locació poden presentar les declaracions o comunicacions descrites en qualsevol moment de l’any a l’Àrea d’Intermediació de les seus de la Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial (OGE)

Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de col·locació (BOE 318, de 31.12.2010). (Article 9, 10 i 11 derogat en tot allò que contradigui al Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol)

Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, text refós de la Llei d’Ocupació (Article 33)

Obligacions i requisits d’actuació com a agència de col·locació. Document que recull de forma completa i detallada les obligacions i els requisits d’actuació de les agències de col·locació.

Espai telemàtic comú del sistema nacional d’Ocupació. Des d’aquí podeu consultar les dades que s’han de trametre amb caràcter obligatori de forma mensual i anual quan obtingueu la condició d’agència de col·locació i/o empresa de recol·locació, així com les instruccions per trametre les dades

Relació d'agències de col·locació autoritzades 

Bústia de contacte: agencies.soc@gencat.cat