Les agències de col·locació són entitats públiques o privades, amb ànim de lucre o sense que en coordinació i, si escau, col·laboració amb el servei públic d’ocupació corresponent, porten a terme activitats d’intermediació laboral.

La finalitat de les agències de col·locació és proporcionar a les persones treballadores una ocupació adequada a les seves característiques, i facilitar als ocupadors les persones treballadores més apropiades per als seus requeriments i necessitats.

Poden actuar com a agències de col·locació les persones físiques o jurídiques, incloses les empreses de treball temporal, que vulguin dur a terme activitats d’intermediació laboral i que compleixin els requisits establerts per la normativa.

En aquest apartat trobareu l’accés a la sol·licitud per a tramitar l’inici de l’activitat com a agència de col·locació, per comunicar l’ampliació/canvi de centres de treball, la baixa/renúncia total o parcial de l’activitat, la suspensió temporal de l’activitat o qualsevol altre canvi com a agència de col·locació.

Accés Tràmits Gencat

Accés a la sol·lictud per a les entitats privades

Accés a la plataforma EACAT

Accés a la sol·lictud per a les entitats públiques

Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de col·locació (BOE 318, de 31.12.2010). (Article 9, 10 i 11 derogat en tot allò que contradigui al Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol)

Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, text refós de la Llei d’Ocupació (Article 33)

Obligacions i requisits d’actuació com a agència de col·locació. Document que recull de forma completa i detallada les obligacions i els requisits d’actuació de les agències de col·locació.

Espai telemàtic comú del sistema nacional d’Ocupació. Des d’aquí podeu consultar les dades que s’han de trametre amb caràcter obligatori de forma mensual i anual quan obtingueu la condició d’agència de col·locació i/o empresa de recol·locació, així com les instruccions per trametre les dades

Relació d'agències de col·locació autoritzades 

Bústia de contacte: agencies.soc@gencat.cat