• Imprimeix

Subvencions per a programes de suport al desenvolupament local 2017

Innovadors i experimentals, Treball als barris, Treball a les 7 comarques, AODL, Planificació estratègica

13/06/2017 09:06
Convocatòries de subvencions per a programes de suport al desenvolupament local 2017

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) promou la convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local.

El Pla general d'ocupació de Catalunya-Estratègia Catalana per l'Ocupació 2012-2020 estableix, entre d'altres mesures, la possibilitat de desenvolupar programes que fomentin el desenvolupament local i l'activitat econòmica dels territoris i dels sectors per tal de millorar les possibilitats d'inserció de les persones desocupades.

Aquest document estableix també que esdevé un objectiu estratègic del SOC promoure la concertació al territori i impulsar i fomentar la col·laboració dels diferents actors productius, tot potenciant la integració de projectes.

En el marc d’aquests programes es regulen el Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL), el Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica i el Projecte Treball a les 7 comarques.

L'objectiu d'aquests programes és permetre a les entitats locals, en cooperació amb els actors rellevants del territori, planificar, coordinar i executar els projectes ocupacionals i de desenvolupament local més prioritaris, amb la perspectiva d’assolir un desenvolupament socioeconòmic el més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible.

D'altra banda, el Pla general d'ocupació de Catalunya-Estratègia Catalana per l'Ocupació 2012-2020 assumeix com a col·lectius prioritaris d'intervenció els següents: persones amb especials dificultats d'integració en el mercat de treball, amb particular atenció a aquells amb dèficit de formació, dones, persones en situació d'atur de llarga durada, més grans de 45 anys, joves, persones amb discapacitat o en situació d'exclusió social, i immigrants, respecte a la legislació d'estrangeria, o altres que es puguin determinar.

En aquest marc es desenvolupa el Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: el Projecte Treball als Barris.

L'objectiu d'aquest programa és contribuir a l'equilibri territorial i social de Catalunya intervenint, amb mesures d'estímul de l'activitat econòmica i de generació d'ocupació, en aquells barris i àrees urbanes que requereixen una atenció especial.

Finalment, un altre dels programes que es preveu és l'impuls del programa de Projectes innovadors i experimentals que han de facilitar al SOC coneixement, orientacions i indicacions, en base a les experiències reals executades, per anar innovant, configurant i perfilant aquestes noves maneres de fer i al mateix temps noves mesures d'intervenció, amb la finalitat de respondre a un dels objectius del Pla general d'ocupació de Catalunya-Estratègia Catalana per l'Ocupació que és "Innovar en el disseny de noves polítiques d'ocupació adaptades al context socioeconòmic català".

L'objectiu d’aquest programa és donar suport a la implementació de projectes integrats, innovadors i transferibles que permetin l‘execució de les estratègies ocupacionals i de desenvolupament socioeconòmic que han estat planificades des dels territoris, i que incideixin tant en la innovació del seu teixit productiu com en la innovació en l’ocupació de les persones més desfavorides, mitjançant la cooperació público-privada a nivell territorial.

L'objectiu és permetre a les entitats locals, en cooperació amb els actors rellevants del territori, planificar, coordinar i executar els projectes ocupacionals i de desenvolupament local més prioritaris