• Imprimeix

Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya

El Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, impulsat per la Generalitat de Catalunya i promogut per la Unió Europea, no és només un programa per reduir l’atur juvenil sinó que també té la finalitat  d'aconseguir un canvi estructural de les condicions d’accés dels joves a l’ocupació. L'objectiu és garantir que les persones joves que no treballen, ni estudien, ni segueixen cap tipus de formació, rebin una oferta d’ocupació de qualitat, educació contínua, formació com a aprenents, un període de pràctiques laborals.

Per poder seguir complint amb aquest objectiu, el SOC subvenciona de nou per aquest any 2017 l’equip de personal tècnic que forma part de la xarxa d'impulsors distribuïda arreu de Catalunya durant el 2015 i el 2016 per dur a terme les funcions següents, adreçades a joves més grans de 16 i menors de 30 anys:

  • Difusió de la cartera de serveis de la Garantia Juvenil.
  • Seguiment i tutorització de les persones joves.
  • Assistència per accedir al registre del fitxer de la Garantia Juvenil.

El SOC subvenciona els contractes de treball i les despeses indirectes o associades derivades de l’execució de les actuacions. Els contractes de treball del personal tècnic que forma part de la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil, així com les pròrrogues de les contractacions efectuades en la convocatòria de 2016, són a jornada completa i fins el 30 de juny de 2018.

Programa confinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu

Accés a la plataforma EACAT

Per a les administracions locals: pestanya "Tràmits"- "Catàleg de tràmits"

Accés a Tràmits Gencat

Per a les organitzacions empresarials i sindicals: cercar el tràmit "Xarxa d'impulsors Garantia Juvenil"- "Sol·licitar la subvenció"

Poden participar:

a) Ajuntaments i consells comarcals de Catalunya o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms o les entitats dependents o vinculades, que disposin d’un Punt d’Informació Juvenil o d’una Oficina Jove de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) que pertanyin als municipis o comarques respectivament, d'acord amb la distribució territorial que figura a l’Annex de la Resolució de la convocatòria (Taula 1 i 2). També podran ser beneficiàries les administracions locals que no disposin d’un Punt d’Informació Juvenil o d’una Oficina jove de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ), però que acreditin en la memòria poder habilitar un espai adient per realitzar les actuacions previstes a la Resolució de la convocatòria.
 
b) Organitzacions empresarials i sindicals més representatives a Catalunya, o en defecte d’aquestes, les entitats vinculades o associades a aquestes que tinguin encomanada o desenvolupin programes i serveis de la Garantia Juvenil en aquells territoris marcats a la Taula 3 de l’annex de la Resolució de la convocatòria.
 
Les entitats que participin en aquesta convocatòria han de tenir, o han de poder posar, a disposició de la Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya l’equipament tecnològic suficient per a dur a terme les actuacions previstes a la base 6.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre: ordinador amb accés a Internet i amb lector de targetes criptogràfiques amb el programari de lectura instal·lat.

Les persones destinatàries dels contractes a subvencionar han d’estar en possessió d’una titulació universitària oficial de grau o bé haver superat el primer o segon cicle d’educació universitària, i pertànyer a algun dels col·lectius següents:

  • Persones beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil d’acord amb la disposició vigent al moment de la contractació.
  • Persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al SOC, preferentment menors de 30 anys.

3.136.000 euros.
Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014 – 2020.

El termini de presentació de les sol·licituds és des de l'endemà de la publicació de la Resolució de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins el 15 de setembre de 2017, aquest inclòs.

El termini màxim per iniciar les actuacions és:


• Per a les noves contractacions, 30 dies a comptar des de la notificació de la Resolució d’atorgament de la subvenció.
• Per a les pròrrogues de les contractacions de l'any 2016, el dia següent de la fi del contracte de treball subvencionat. 

 El termini màxim per a finalitzar les actuacions objecte d’aquesta convocatòria és el 30 de juny de 2018.

Data d'actualització:  28.07.2017