• Imprimeix

Programa Ubicat

L'objectiu del Programa Ubicat és dur a terme projectes que desenvolupin actuacions d’orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional de les persones desocupades, inactives, o persones treballadores, preferentment, aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral.

Les actuacions ocupacionals que es podran desenvolupar són:

  1. Actuació d’orientació sociolaboral.
  2. Actuació de coneixement de l’entorn productiu, d’apropament a les empreses i de prospecció laboral.
  3. Recursos per a la capacitació del personal tècnic.

 

Entitats beneficiàries

a) Els ajuntaments o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquells, corresponents als municipis de més de 30.000 habitants en la demarcació de Barcelona; de més de 25.000 habitants en les demarcacions de Girona; de més de 30.000 habitants a Tarragona i de més de 12.000 habitants en la demarcació de Lleida i de més de 20.000 habitants en la demarcació de Terres de l’Ebre.

b) Les entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d’acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d’administracions públiques i competències contrastada en polítiques actives d’ocupació, promoció de l’ocupació i desenvolupament local, que abastin un territori de més de 8.000 habitants.

c) Les entitats locals que abastin un territori d’intervenció supralocal de més de 30.000 habitants a les demarcacions de Barcelona, Girona, i Tarragona, i de més de 20.000 habitants a les demarcacions de Lleida i Terres de l’Ebre i que presentin un document de planificació estratègica en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d’actuació.

Persones destinatàries

Les persones en situació d’atur, les persones inactives i les persones treballadores, preferentment les que es troben en una situació de precarietat laboral.

Així mateix, es prioritzarà l’atenció dels col·lectius amb especials dificultats d’inserció laboral:

- Persones en situació de risc d’exclusió social.

- Persones en situació d’atur de llarga durada.

- Persones amb baixa qualificació professional.

- Persones treballadores en situació d’atur majors de 45 anys.

- Persones amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial.

- Persones en tractament de salut mental.

- Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.

- Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.

La persona participant s’haurà d’inscriure l’oficina de treball del SOC com a demandant d’ocupació, com a màxim, el dia abans de la seva inscripció al Programa Ubicat.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 3.000.000 euros

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (Conferència Sectorial)

Inici de les accions

El programa s’iniciarà l’endemà de la notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció a les entitats beneficiàries.

 

Termini d’execució de les accions

El programa tindrà un període d’execució mínim de 12 mesos. El programa finalitzarà el 31 de desembre de 2018.

 

Data d'actualització:  20.10.2017