• Imprimeix

Programa Treball i Formació

Subvencions destinades a la contractació i formació de persones en situació d'atur en el marc del programa Treball i Formació d'acord amb quatre línies de subvenció:

- PANP: persones en situació d’atur no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi i preferentment més grans de 45 anys. Inclou dos tipus d’accions en funció de la durada de les contractacions, 6 o bé 12 mesos.

- PRMI: persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció. Inclou dos tipus d’accions en funció de la durada de les contractacions, 6 o bé 12 mesos.

- DONA: dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència de gènere). Les contractacions tenen una durada de 12 mesos.

- COOR: accions de coordinació i suport tècnic. Inclou dos tipus d'accions en funció de la durada, 7 o 12 mesos.

El SOC subvenciona els contractes de treball, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l'horari laboral i, si escau, les accions de coordinació i suport tècnic (personal propi o de nova contractació)

 

Entitats beneficiàries

Ajuntaments i consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles (línies PANP, PRMI, DONA i COOR)

- Entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya (línia PRMI)

Persones destinatàries

Persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades a les oficines de treball del SOC en la data immediatament anterior a la presentació de la corresponent oferta de treball i que mantenen aquesta situació fins a la data d’inici de la contractació laboral subvencionada.

La resolució de convocatòria estableix les persones destinatàries prioritàries de cada línia d’actuació (article 7)

Pressupost

53.457.040 euros

Inici de les accions

Les línies de subvenció PANP, PRMI i DONA s’han d’iniciar, com a màxim, el 29 de desembre de 2017.

Es considera iniciada una línia de subvenció quan ha iniciat, com a mínim, un contracte de treball de les accions d’experiència laboral.

La resta de contractes de treball de les accions d’experiència laboral de cada línia de subvenció poden iniciar-se, com a màxim, el 31 de gener de 2018.

Termini d’execució de les accions

Les accions d’experiència laboral i les accions de formació vinculades als contractes de treball de 6 mesos, s’han de finalitzar, com a màxim, el 30 de juliol de 2018 inclòs.

Les accions d’experiència laboral i accions de formació vinculades als contractes de treball de 12 mesos, s’han de finalitzar, com a màxim, el 30 de gener de 2019 inclòs.

Les accions de coordinació i suport tècnic s’han de finalitzar, com a màxim, el 30 d’agost de 2018 inclòs si estan vinculades a contractes de treball exclusivament de 6 mesos; o bé, com a màxim, el 30 de gener de 2019 inclòs si estan vinculades a contractes de treball de 12 mesos.

 

Data d'actualització:  15.09.2017