• Imprimeix

Programa referent d'ocupació juvenil

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya promou un nou programa amb l’objectiu de facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.

A través del treball en xarxa i transversal dels diferents dispositius que treballen amb persones joves, s'ofereixen els recursos més adequats en funció de les casuístiques personals i/o socials de cada jove, mitjançant la constitució d’unes unitats especialitzades en el territori.


El SOC subvenciona les unitats especialitzades d’ocupació juvenil, durant un període 12 mesos a temps complet. 

Programa confinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu

Accés a la plataforma EACAT

A través de la pestanya "Tràmits"- "Catàleg de tràmits"

Entitats beneficiàries

Els ajuntaments i els consells comarcals de Catalunya que estiguin inclosos en la distribució territorial de l'annex de la Resolució TSF/2881/2018.

Persones destinatàries

Les persones destinatàries del Programa referent d'ocupació juvenil són les persones joves d'entre 16 i 29 anys, i especialment les persones joves més joves amb especials dificultats per motius personals i/o socials, i amb major necessitat d’assessorament i acompanyament en el procés de transició del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.

Personal tècnic referent

Les persones que es contractin han de complir els requisits següents:

- Estar en possessió d'una titulació universitària oficial de grau o haver superat el primer o segon cicle d'educació universitària, preferentment en pedagogia, psicopedagogia, psicologia, educació social o treball social.

-  Acreditar formació complementària relacionada amb els àmbits d'ocupació, ensenyament o joventut.

- Tenir experiència laboral, mínim de 2 anys, en intervenció directa amb joves menors de 25 anys que pot ser:

  • En l’àmbit del lleure, en projectes d’educació i/o ocupació en la comarca on es desenvoluparan les tasques de la persona tècnica referent.
  • O bé, en el sistema educatiu reglat (centres educatius d’ESO, batxillerat o formació professional) 

- Estar inscrita al SOC com a persona demandant d’ocupació, preferentment com a no ocupada.

- Certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.

 

Pressupost

2.600.000 euros


Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014 – 2020

Termini de presentació de sol·licituds

Fins al 17 de desembre de 2018, inclòs.

Inici de les contractacions

El 31 de desembre de 2018, aquest inclòs.

 

Termini de les contractacions

El termini d'execució de les actuacions és de 12 mesos; els contractes dels personal tècnic referent han de finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2019, inclòs.

Data d'actualització:  07.12.2018