• Imprimeix

Foment de la incorporació de persones més grans de 45 anys al mercat de treball

Aquesta convocatòria té l'objectiu d’incentivar les empreses per impulsar la contractació i la creació d'ocupació de les persones més grans de 45 anys que es troben en situació d'atur, apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s'hi.

El SOC subvenciona els contractes de treball per una durada mínima de 6 mesos i una durada màxima de 12 mesos, tret de la contractació de persones discapacitades que podrà ser màxim de 18 mesos. La jornada laboral a subvencionar està entre el 50% i el 100%

Les entitats beneficiàries han de fer arribar el formulari de sol·licitud de subvenció i la documentació annexa que s’ha d’ajuntar dins del mateix formulari a través de Gencat Tràmits.

Entitats beneficiàries

Persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns amb capacitat per a contractar laboralment, amb centre de treball a Catalunya.

No es consideren entitats beneficiàries les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, les empreses d'inserció i les empreses de treball temporal.

Persones destinatàries

  • Persones en situació d'atur de 45 anys o més. 
  • Inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya durant 6 mesos en els darrers 12 mesos.
  • No han d’haver prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els darrers 6 mesos.

Pressupost

L'import màxim destinat a aquesta convocatòria és d'1.000.000 euros

Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social - CS

Termini de presentació de sol·licituds

Des de l'1 de desembre de 2018 fins al 15 de novembre de 2019, ambdós inclosos.

Termini d'execució

Contractes subscrits des de l'1 de desembre de 2018 fins al 15 de novembre de 2019. El termini màxim d'execució serà fins al dia 14 de novembre de 2020, excepte si la persona contractada té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% que serà fins al 31 de desembre de 2020.

Data d'actualització:  03.12.2018