• Imprimeix

Programa Enfeina't

Programa per a l'execució d'accions per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d'atur de llarga durada, amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació i evitar així la seva cronificació i facilitar-los experiència professional per a la seva inserció laboral.

Les actuacions ocupacionals previstes en aquest programa i que les persones participants hauran de portaran a terme obligatòriament són:

 • Actuació d'experiència laboral
 • Actuació d'acompanyament a la contractació

 

 

 

Entitats beneficiàries

Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions:

 • Els ajuntaments o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquells, corresponents als municipis de més de:

 

 1. 30.000 habitants en les demarcacions de Barcelona i Tarragona
 2. 25.000 habitants en les demarcació de Girona
 3. 12.000 habitants en la demarcació de Lleida
 4. 20.000 habitants en la demarcació de Terres de l’Ebre.

 

 • Les entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d'acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d'àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d'administracions públiques i competències en polítiques actives d'ocupació, promoció de l’ocupació i desenvolupament local, que abastin un territori de més de 8.000 habitants.

 

 • Excepcionalment , podran ser entitats beneficiàries d'aquesta subvenció les entitats locals amb un àmbit territorial que no coincideixi amb els anteriors, que presentin un document de planificació estratègica en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d’actuació i que abastin un territori d'intervenció supralocal de més de:

 

 1. 30.000 habitants a les demarcacions de Barcelona, Girona, i Tarragona.
 2. 20.000 habitants a les demarcacions de Lleida i Terres de l’Ebre.

Persones destinatàries

Podran ser beneficiàries de les accions previstes en aquesta Ordre les persones desocupades de llarga durada inscrites a l'oficina de Treball un mínim de 12 mesos, continuats o no, dins d'un període de 18 mesos, i que compleixin aquesta condició encara que s'haguessin inscrit abans.

Excepcionalment, també s'entendrà persona aturada de llarga durada aquella que pugui acreditar documentalment que no ha treballat un mínim de 12 mesos, continuats o no, dins d’un període de 18 mesos, encara que no estigui inscrita en l'oficina de Treball. En aquest cas, s’haurà d’inscriure com a demandant d'ocupació no ocupat, com a màxim, el dia abans de la seva inscripció al programa Enfeina'.

En qualsevol cas, aquestes persones hauran de complir tots els requisits legals per a poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 11.600.000 euros

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (Conferència Sectorial)

Inici dels projectes

El programa s’iniciarà l’endemà de la notificació de la Resolució d’atorgament de la subvenció a les entitats beneficiàries del programa.

Termini de les accions

El programa s'iniciarà l'endemà de la notificació de les resolucions d'atorgament a les entitats beneficiàries del Programa i finalitzarà en el termini de 14 mesos a comptar des d'aquesta data.

Els contractes de treball subscrits amb les persones participants s'hauran d'executar en la seva totalitat dins del termini d'execució del programa.

Data d'actualització:  04.12.2017