• Imprimeix

Agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL)

El SOC per tal d'afavorir la creació, la diversificació de l'activitat econòmica i la generació de llocs de treball dóna continuïtat al Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL). L'objectiu del programa és dinamitzar, promoure i executar, en col·laboració amb altres actors del territori com són els agents socials, econòmics, empresarials i d'altres, les polítiques i els programes que afavoreixin la promoció econòmica del territori d'actuació, mitjançant un desenvolupament socioeconòmic generador d'ocupació el més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el SOC consideren que les administracions locals tenen un paper central en el procés de dinamització i desenvolupament socioeconòmic del seu territori perquè, tant el seu coneixement de les potencialitats i mancances del seu àmbit geogràfic com la seva proximitat a la ciutadania, els atorguen una posició privilegiada per tenir un paper determinant a l’hora d’impulsar aquest procés. 

La convocatòria de 2017 preveu tant el suport a les pròrrogues de les contractacions subvencionades en convocatòries anteriors com l’oportunitat de sol·licitar aquesta subvenció per a noves contractacions.

 

Informació general

Els AODL són personal tècnic, titulats i titulades superiors o de grau mitjà, que treballen a temps complet en el marc d’un Pla d’acció de desenvolupament local impulsat pels ens locals o per les entitats dependents o vinculades a una administració local.

La quantia de la subvenció pot arribar fins al 80% dels costos laborals totals de l'agent d'ocupació i desenvolupament local, amb un màxim de 27.045,55 euros l'any per cada contractació subvencionada, que es concedirà per períodes anuals, i es podrà prorrogar prèvia acreditació de l’assoliment dels objectius del període anual anterior.

Entitats beneficiàries

Les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o que hi estan vinculades.

Pressupost

8.500.000,00 euros
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Presentació de sol·licituds

Enguany, les sol·licituds de subvenció d’aquest Programa es presentaran només per mitjans telemàtics a través de l’extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT.

Plataforma EACAT

Termini d'execució

La contractació dels Agents d'ocupació i desenvolupament local subvencionats es podrà iniciar des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud i amb data màxima de 31 de desembre del mateix any, i hauran de finalitzar com a màxim el 31 de desembre de l’any posterior al seu atorgament.

 

El termini d’execució per a cada Agent d’ocupació i desenvolupament local serà d’un any comptador a partir de la data d’inici del contracte laboral o bé la pròrroga.

Normativa

  • Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local.
  • Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.

Contacte

Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar a: programes.pdl.soc@gencat.cat

Data d'actualització:  12.06.2017