• Imprimeix

Agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL)

El SOC per tal d'afavorir la creació, la diversificació de l'activitat econòmica i la generació de llocs de treball dóna continuïtat al Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL). L'objectiu del programa és dinamitzar, promoure i executar, en col·laboració amb altres actors del territori com són els agents socials, econòmics, empresarials i d'altres, les polítiques i els programes que afavoreixin la promoció econòmica del territori d'actuació, mitjançant un desenvolupament socioeconòmic generador d'ocupació el més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el SOC consideren que les administracions locals tenen un paper central en el procés de dinamització i desenvolupament socioeconòmic del seu territori perquè, tant el seu coneixement de les potencialitats i mancances del seu àmbit geogràfic com la seva proximitat a la ciutadania, els atorguen una posició privilegiada per tenir un paper determinant a l’hora d’impulsar aquest procés. 

La convocatòria de 2017 preveu tant el suport a les pròrrogues de les contractacions subvencionades en convocatòries anteriors com l’oportunitat de sol·licitar aquesta subvenció per a noves contractacions.

 

Informació general

Els AODL són personal tècnic, titulats i titulades superiors o de grau mitjà, que treballen a temps complet en el marc d’un Pla d’acció de desenvolupament local impulsat pels ens locals o per les entitats dependents o vinculades a una administració local.

La quantia de la subvenció pot arribar fins al 80% dels costos laborals totals de l'agent d'ocupació i desenvolupament local, amb un màxim de 27.045,55 euros l'any per cada contractació subvencionada, que es concedirà per períodes anuals, i es podrà prorrogar prèvia acreditació de l’assoliment dels objectius del període anual anterior.

Entitats beneficiàries

Les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o que hi estan vinculades.

Pressupost

8.500.000,00 euros
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Presentació de sol·licituds

Enguany, les sol·licituds de subvenció d’aquest Programa es presentaran només per mitjans telemàtics a través de l’extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT.

Plataforma EACAT

Data límit de presentació de sol·licituds

Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC fins al dia 31 de juliol de 2017.

Termini d'execució

La contractació dels Agents d'ocupació i desenvolupament local subvencionats es podrà iniciar des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud i amb data màxima de 31 de desembre del mateix any, i hauran de finalitzar com a màxim el 31 de desembre de l’any posterior al seu atorgament.

 

El termini d’execució per a cada Agent d’ocupació i desenvolupament local serà d’un any comptador a partir de la data d’inici del contracte laboral o bé la pròrroga.

Normativa

  • Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local.
  • Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.

Contacte

Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar a: programes.pdl.soc@gencat.cat

Data d'actualització:  12.06.2017