• Imprimeix

Treball a les 7 comarques

El SOC, a través del Projecte “Treball a les 7 comarques”, promou projectes ocupacionals i de desenvolupament local en les comarques que tenen una major necessitat de reactivació econòmica, amb l’objectiu d’estimular la creació d’activitat econòmica i la generació d’ocupació de manera que sigui possible desenvolupar un entorn socioeconòmic que afavoreixi la permanència de la població al territori.

Amb aquest objectiu, el SOC dóna suport a les entitats locals de les comarques de l'Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta per dur a terme projectes de caràcter integrat que combinin, en el marc d’un Pla d’execució anual, accions ocupacionals i de desenvolupament local adreçades a: 

  1. Diagnosticar, planificar, programar, coordinar i executar de manera integrada les actuacions que es vulguin posar en marxa, i comunicar les actuacions als agents implicats i a la ciutadania.
  2. Intervenir sobre el teixit productiu del territori, especialment, en els sectors estratègics del territori.
  3. Intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment les que conformen els col·lectius prioritaris d’actuació d’acord amb les especificats de cada territori. 

 

Més informació

Aquest Projecte aposta per un enfocament integrat en el qual s’han de tenir en compte no només els aspectes formatius i ocupacionals, sinó també els socials, econòmics, ambientals, institucionals i de millora de les condicions de vida de les persones del territori.

En aquest sentit, el Projecte “Treball a les 7 comarques” integra cinc programes i dotze tipus diferents d’accions de promoció de l’ocupació i desenvolupament local en el marc d’un únic projecte d’intervenció territorial, amb l’objectiu de permetre a les entitats locals donar suport d’una manera integrada tant a les persones com a les empreses que conformen el teixit productiu del territori.

Impresos: Fases de gestió i justificació

Per disposar dels impresos necessaris per a la correcta gestió i justificació del Projecte “Treball a les 7 comarques” cal accedir a Tràmits, i introduir al cercador (Quin tràmit esteu cercant?) la denominació del programa.

Informació relacionada

Entitats beneficiàries

A la convocatòria 2017 del Projecte “Treball a les 7 comarques” es poden presentar les entitats locals de les comarques de l’Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta, els seus organismes autònoms i les entitats dependents o vinculades a aquestes amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Pressupost

2.521.304 euros
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social

Termini d'execució

El Pla d’execució anual es podrà iniciar des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud i sempre dins l’any 2017, i haurà de finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2018.

Normativa

  • Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local.
  • Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.

Contacte

Per a qualsevol consulta, us podeu adreçar a: treball7comarques.soc@gencat.cat

Data d'actualització:  12.06.2017