• Imprimeix

Treball als barris

El SOC dóna suport de manera prioritària als barris i a les àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen d’una atenció especial de l’Administració per tal de millorar-les des del punt de vista ocupacional, social i econòmic, amb l’objectiu de contribuir a l’equilibri social i territorial del territori català.

Mitjançant el Projecte Treball als barris es posa a disposició de les entitats beneficiàries un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local que deixen a iniciativa de cada municipi el disseny i la planificació sobre quines de les actuacions poden encaixar millor en el seu propi projecte, per tal de desenvolupar un entorn socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les persones que resideixen en aquells barris i àrees urbanes.

 

La Carta de serveis del Projecte Treball als barris consta de 7 tipus d’acció agrupades en 5 programes:

  • Programa A: Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció.
  • Programa B: Programes de qualificació professional.
  • Programa C: Programes mixtos de formació i treball.
  • Programa D: Programa d’experienciació laboral.
  • Programa E: Programes de desenvolupament local.

Impresos: Fases de gestió i justificació

Per disposar dels impresos necessaris per a la correcta gestió i justificació del Projecte “Treball als Barris” cal accedir a Tràmits, i introduir al cercador (Quin tràmit esteu cercant?) la denominació del programa.

Informació relacionada

Entitats beneficiàries

Ajuntaments que tenen aprovats projectes d’intervenció integral en barris o àrees urbanes per part de la Generalitat de Catalunya a l’empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny, així com els seus organismes autònoms i entitats dependents o vinculades a aquells, amb competències en matèria de desenvolupament local i/o promoció de l’ocupació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Pressupost

30.000.000 euros

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Normativa

  • Resolució TSF/1324/2017, de 25 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.
  • Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol,  per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.

Contacte

Si voleu fer qualsevol consulta, us podeu adreçar a: barris.soc@gencat.cat

Data d'actualització:  12.06.2017