• Imprimeix

Subsidi extraordinari per desocupació

El Subsidi extraordinari per desocupació és un subsidi extraordinari i de caràcter temporal adreçat a les persones aturades que es trobin en una de les situacions següents, durant la vigència d’aquest subsidi:

- Persones que hagin exhaurit en darrer lloc, per esgotament, qualsevol dels subsidis per desocupació previstos a l’article 274 de la TRLGSS a partir del 5 de juliol de 2018, o bé que l’hagin esgotat entre l’1 de març de 2018 i el 4 de juliol de 2018, i acreditin haver dut a terme les accions de recerca activa d’ocupació (BAE) al Servei Públic d’Ocupació (SOC) durant el mes d’espera després de l’esgotament de l’anterior subsidi.

- Persones en situació d’atur de llarga durada que hagin esgotat prestacions per desocupació, PREPARA, o RAI i que estiguessin inscrites com a demandants d’ocupació l’1 de maig de 2018.

Les persones que hagin exhaurit en darrer lloc, per esgotament, qualsevol dels subsidis per desocupació previstos a l’article 274 de la TRLGSS a partir del 5 de juliol de 2018, o bé que l’hagin esgotat entre l’1 de març de 2018 i el 4 de juliol de 2018, i acreditin haver dut a terme les accions de Recerca activa d’ocupació (BAE) al Servei Públic d’Ocupació (SOC) durant el mes d’espera després de l’esgotament de l’anterior subsidi.

Les persones en situació d’atur de llarga durada que hagin esgotat prestacions per desocupació, PREPARA, o RAI i que estiguessin inscrites com a demandants d’ocupació l’1 de maig de 2018.

Es considera que una persona es troba en situació d'atur de llarga durada quan hagi estat inscrita com a demandant d’ocupació, durant almenys 360 dies en els 18 mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud del subsidi extraordinari.

A més, ha d’acreditar haver fet les accions de recerca activa d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació (SOC), durant el mes anterior a la data de sol·licitud del subsidi.

La durada màxima del subsidi serà de 180 dies i no es podrà percebre més d’una vegada.

L’import d’aquest ajut és igual al 80% de l’indicador públic de rendes de efectes múltiple (IPREM) mensual.

Aquest subsidi el gestiona el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)

El document d’acreditació de la Recerca activa d’ocupació (BAE) es gestiona a les Oficines de Treball del SOC.

La sol·licitud per al Subsidi Extraordinari per Desocupació s'ha de presentar a l'Oficina de Prestacions del SEPE (situada a l'Oficina de Treball del SOC que correspon per codi postal)

Cal deixar clar que, prèviament les accions de Recerca activa d’actuació s’han d’acreditar en el Servei Públic d’Ocupació (SOC)

Atenció: per sol·licitar el Subsidi Extraordinari per Desocupació cal demanar cita prèvia al SEPE i fer servir aquest model de sol·licitud

En el supòsit que les persones hagin exhaurit en darrer lloc, per esgotament, qualsevol dels subsidis per desocupació previstos a l’article 274 del  text refós de la llei de la Seguretat Social a partir del 5 de juliol de 2018, o bé que l’hagin esgotat entre l’1de març de 2018 i el 4 de juliol de /2018, el termini de presentació de la sol·licitud serà de 15 dies a partir que es compleixi 1 mes d’espera des de l’esgotament del subsidi anterior.

En el supòsit que les persones hagin extingit en darrer lloc, per esgotament, qualsevol dels subsidis per desocupació previstos a l’article 274 de la TRLGSS entre l’ 1 de març de 2018 i el 4 de juliol de 2018, el termini de presentació de la sol·licitud serà de 2 mesos des de l’entrada en vigor del subsidi extraordinari.

En el supòsit de les persones aturades de llarga durada que hagin esgotat prestacions per desocupació, PREPARA o RAI, i que estiguessin inscrites com a demandants d’ocupació l’1 de maig de 2018 no hi ha termini de presentació de la sol·licitud.

1. Requisits generals:

- No tenir el dret a la protecció per desocupació a nivell contributiu o assistencial.
- No tenir l’edat complerta que li permeti accedir a la pensió de jubilació en les seves modalitats contributiva o no contributiva.
- No tenir rendes, de qualsevol naturalesa, superiors en còmput mensual al 75% del Salari Mínim Interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries, i acreditar les responsabilitats familiars.
Haver cessat de forma involuntària en la darrera feina realitzada en cas d’haver treballat després de l'esgotament de l’últim dret.
- No haver percebut prèviament l’ajuda econòmica d’acompanyament establerta en el Programa d’Activació per a l’Ocupació (PAE)
- En la data de la seva sol·licitud no estar treballant per compte aliè a temps parcial o bé no tenir suspès el seu contracte de treball.
- No haver estat beneficiària anteriorment del Subsidi Extraordinari per Desocupació.

2. Específics per al col·lectiu que ha esgotat el subsidi per desocupació a partir del 5 de juliol de 2018, i del col·lectiu que ha esgotat el subsidi per desocupació entre l’1 de marc i el 4 de juliol de 2018:

- Haver estat inscrit o inscrita com a persona demandant d’ocupació durant el termini d’espera d’un mes des de l’esgotament del subsidi anterior, sense haver rebutjat cap oferta de treball adequada, ni haver-se negat a participar, tret de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals, i acreditar que durant el termini d’espera s’han fet les accions de recerca activa d’ocupació (BAE)

No podran accedir a aquest subsidi extraordinari:

- Les persones que hagin extingit el subsidi per a persones treballadores majors de 55 anys per haver complert l’edat que els permet accedir a la pensió contributiva de jubilació.
- Les persones que hagin extingit per esgotament el subsidi per desocupació en favor de les treballadores eventuals incloses en el Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social, ni tampoc les que hagin esgotat la Renda agrària.
- Les que hagin extingit per esgotament la Renda Activa d’inserció (RAI) o bé els programes d’inserció PRODI o PREPARA.

3. Específics per al col·lectiu de les persones aturades de llarga durada:

a) Haver extingit per esgotament alguna de les prestacions següents:
- La prestació per desocupació o el subsidi per desocupació.
- Les ajudes econòmiques vinculades al: Programa de Renta Activa d’Inserció (RAI); Programa temporal de protecció per desocupació i inserció (PRODI); Programa de requalificació professional de les persones que esgoten la seva protecció per desocupació (PREPARA)
b) Haver esta inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació durant almenys 360 dies en el 18 mesos anterior a la data de sol·licitud del subsidi extraordinari.
c) Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació a data 1 de maig de 2018. Aquest requisit s’entendrà complert en els supòsits en què la persona treballadora, encara que no estigui inscrita com a demandant d’ocupació en aquesta data, tingui interrompuda la inscripció per haver treballat per compte aliè, sempre que la duració del contracte hagi estat inferior a 90 dies.
d) Acreditar que durant el mes anterior a la data de la sol·licitud ha realitzat accions de Recerca activa d’ocupació (BAE)
e) Haver finalitzat de forma involuntària un treball per compte aliè prèviament a l’esgotament del darrer dret reconegut.

Cal presentar la documentació següent:

- Model oficial de la sol·licitud que inclou el compromís d’activitat.

- Identificació de la persona sol·licitant i dels fills o filles que convisquin o estiguin sota la seva responsabilitat i que figurin en la sol·licitud.

N’hi haurà prou en presentar la documentació següent:

- Espanyoles i espanyols: Document Nacional d’Identitat (DNI)
- Estrangeres i estrangers residents al territori espanyol:
- Nacionals de la UE: certificat de registre de ciutadà o ciutadana de la UE en què consti el NIE, juntament amb el passaport o el document d’identificació dels seus països.
- No nacionals de la UE: targeta d’identitat de estranger o estrangera (TIE) i el passaport.

- Qualsevol document bancari en què aparegui el número de compte de la qual sigui titular i on es desitgi percebre el subsidi.

- Llibre de família o document equivalent en el cas de les persones estrangeres.

- Si s'al·lega tenir sota la seva responsabilitat fills majors de 26 anys amb discapacitat s’ha d’aportar un certificat de discapacitat i del grau reconegut expedit per l’INSS, l’IMSERSO o bé per l’organisme competent de la comunitat autònoma.

- En el supòsit que l’entitat gestora ho requereixi cal presentar el justificant de rendes.

 

Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018

Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social