• Imprimeix

Renda activa d'inserció

La Renda Activa d'Inserció és un ajut que té l'objectiu d'augmentar les oportunitats de retorn al mercat de treball de les persones en situació de desocupació i amb especials necessitats econòmiques i dificultat per trobar feina.

Aquest ajut inclou les polítiques actives d'ocupació que gestiona el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) amb la finalitat d'incrementar les oportunitats de tornar a treballar; i, si escau, un ajut econòmic que el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) vinculat a la realització d'accions ocupacionals que no comportin retribucions salarials.

Documentació i més informació

Model de sol·licitud (pdf) Més informació

Si una persona es troba en situació d'atur i no té dret a la prestació contributiva ni tampoc al subsidi per desocupació, pot sol·licitar la renda activa d'inserció (RAI), en el cas que compleixi els requisits següents:

 • Estar aturada i inscrita com a demandant d'ocupació, i mantenir aquesta inscripció durant tot el període de percepció de la prestació i subscriure el compromís d'activitat.
 • Ser menor de 65 anys.
 • No tenir ingressos mensuals propis superiors al 75% del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries (quanties per a l'any en curs). En aquest sentit, les rendes es computen pel seu rendiment íntegre o brut. Així, el rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques es computarà per la diferència entre els ingressos i les despeses necessàries per a la seva obtenció. Els guanys patrimonials es computen per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.
 • Si es té cònjuge i/o fills menors de 26 anys o majors discapacitats, o menors acollits, únicament s'entendrà complert el requisit de carència de rendes quan la suma de les rendes de tots els integrants de la unitat familiar constituïda, incloent la persona sol·licitant, dividida pel nombre de membres que la componen, no supera el 75% de l'SMI, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.
 • No haver estat beneficiària de la RAI en els 365 dies naturals anteriors a la data de sol·licitud d'admissió al programa, excepte en el cas de les persones víctimes de violència de gènere o de violència domèstica i les persones amb discapacitat.
 • No haver estat beneficiari de tres drets del programa de renda activa d'inserció anteriors.
 • Cercar feina activament, participar en les accions de millora de l'ocupabilitat que determini el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, si escau, dins d'un itinerari d'inserció. Si la persona es troba en situació d'atur de llarga durada o amb discapacitat, prèviament, ha d'acreditar davant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) la realització d'accions de Recerca Activa d'Ocupació (BAE)

Requisits específics segons el col·lectiu. Més informació aquí

 • Persones en situació d'atur de llarga durada.
 • Persones amb discapacitat.

En aquests casos, tant si és una persona aturada de llarga durada com si es tracta d´una persona amb discapacitat, prèviament, hauran d'acreditar davant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) la realització d'accions de Recerca Activa d'Ocupació (BAE)

 • Emigrants retornats.
 • Víctimes de violència de gènere o de violència domèstica.

La RAI es concedeix durant 11 mesos com a màxim, i es cobra amb efectes del dia següent a la seva sol·licitud.

La quantia mensual d'aquest ajut és el 80% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) de l'any en curs.

Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina de Treball del SOC corresponent durant els 15 dies hàbils següents a l'últim en què es compleixen els requisits per demanar l’ajut (no compten els diumenges ni els festius)

La RAI es pot sol·licitar una vegada que es compleixin els requisits d'accés, segons el col·lectiu a què es pertanyi.

Procediment de sol·licitud

- S'haurà de sol·licitar cita prèvia per presentar la sol·licitud en el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)
- Si s'està en situació d'aturada de llarga durada o discapacitat, prèviament, ha d'acreditar davant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) la realització d'accions de Recerca Activa d'Ocupació (BAE)

Model de la sol·licitud

Reial decret 1369/2006, de 24 de novembre, pel qual es regula el programa de Renda Activa d´Inserció per a persones desocupades amb especials necessitats i dificultat per trobar feina.