• Imprimeix

Programa d'activació per a l'ocupació (PAE)

El Programa d'Activació per a l'Ocupació (PAE) és un programa extraordinari i de caràcter temporal adreçat a les persones en situació d'atur de llarga durada que compleixen uns requisits determinats.

Es tracta d'itineraris personals de millora de les possibilitats laborals i d'un ajut econòmic d'acompanyament de 6 mesos de durada.

L'import d'aquest ajut és del 80% de l'Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples (IPREM) mensual (426 euros).

Aquest programa el gestiona el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

Més informació

PAE al web del SEPE

La sol·licitud per participar del PAE s'ha de presentar a l'Oficina de Prestacions del SEPE (situada a l'Oficina de Treball del SOC que us correspon per codi postal).

Cal demanar cita prèvia i fer servir aquest model de la sol·licitud.

Les sol·licituds s'han de fer entre l'1 de maig de 2017 i el 30 d'abril de 2018.

Durant el mes següent després de fer la sol·licitud, la persona sol·licitant haurà de dur a terme accions de recerca activa de feina i acreditar-les davant d'una agència de col·locació o del SOC, per presentar-les a l'Oficina de Treball corresponent.

Podran beneficiar-se d'aquest programa les persones en situació d'atur que compleixin aquests requisits en el moment de fer la sol·licitud:

 1. Haver exhaurit qualsevol prestació o subsidi per desocupació o ajut i no haver estat beneficiàries de cap d'elles en el mes anterior a la sol·licitud d'incorporació al programa.

 2. Estar inscrites com a demandants d'ocupació a les Oficines de Treball el dia 1 de maig de 2017, o haver-ho estat el dia 1 de desembre de 2014 o el dia 1 d'abril de 2016.

 3. Haver estat inscrites com a demandants d'ocupació un mínim de 270 dies en els 18 mesos anteriors a la data de sol·licitud d'incorporació al programa.

 4. No tenir rendes i tenir responsabilitats familiars:

  • Rendes: la persona sol·licitant no podrà tenir rendes superiors al 75% del salari mínim interprofessional exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.
  • Responsabilitats familiars: la persona sol·licitant ha de tenir al seu càrrec el cònjuge o algun fill o filla menor de 26 anys, o més gran amb discapacitat, que no tinguin ingressos superiors al 75% del salari mínim interprofessional exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. La suma de tots els ingressos mensuals obtinguts pels membres de la unitat familiar, dividit pel número de membres de la unitat, sol·licitant inclòs, no ha de superar el 75% del salari mínim interprofessional exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.

 5. No tenir dret a percebre prestació contributiva o subsidi, no ser perceptor de la Renda Mínima d’Inserció, el salari social o bé qualsevol altre ajut similar, ni haver-se acollit a un PAE anteriorment.

 6. No es podran acollir a aquest ajut les persones que no hagin treballat mai per compte d'altri, ni les que hagin causat baixa de forma voluntària de qualsevol feina realitzada després de la finalització de qualsevol dels ajuts que donen dret al programa.

 7. Les persones sol·licitants:

  • Hauran de subscriure, en el moment de la sol·licitud, un compromís per fer les actuacions que siguin necessàries per afavorir la seva inserció laboral (G146NPAO-001 Acreditació de recerca activa d'ocupació).
  • Durant el mes següent a la sol·licitud d'accés al programa hauran de fer com a mínim 3 accions de cerca activa de feina (com ara enviaments de currículums, entrevistes de feina, inscripció a una agència de col·locació o a un portal) i les hauran d'acreditar durant els deu dies hàbils següents, davant d'una agència de col·locació o del SOC per presentar-les a l'Oficina de Treball corresponent.
  • Durant aquest mes tindran assignat un tutor per realitzar un itinerari individual i personalitzat de cerca de feina. Aquest tutor els farà un seguiment mentre estiguin inclosos en el programa.
 • Acceptar el lloc de treball adequat, ja sigui ofert pels Serveis Públics d'Ocupació o bé per les agències de col·locació, quan desenvolupin activitats gestionades per aquests, llevat de causa justificada.
 • Renovar la demanda d’ocupació.
 • Participar en totes les accions de millora de l’ocupabilitat i de cerca activa de feina previstes en l'itinerari individualitzat i personalitzat d'inserció.
 • Comunicar qualsevol variació de la renda, el patrimoni o la situació de la unitat familiar, així com les situacions que puguin ser incompatibles amb l'ajut.

Reial decret llei 7/2017, de 28 d'abril, pel qual es prorroga i modifica el Programa d'Activació per a l'Ocupació.

Reial decret llei 16/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el Programa d'Activació per a l'Ocupació.