• Imprimeix

Pràctiques no laborals en empreses per a joves

El SOC brinda a les empreses la possibilitat d'oferir pràctiques no laborals a persones joves en situació d'atur. L'objectiu és dotar les persones joves amb qualificació d'experiència laboral per a la seva inserció laboral. 

Aquestes pràctiques no laborals en empreses no impliquen, en cap cas, l'existència de relació laboral entre l'empresa i la persona que les fa.

  • La durada d'aquestes pràctiques és d'entre 3 i 9 mesos.
  • L’empresa està obligada a pagar un mínim del 80% del IPREM en concepte de beca de suport (per a l'any 2017 aquest 80% equival a 426,01 euros mensuals).
  • L'empresa ha de designar un tutor o tutora de les pràctiques.
  • Persones inscrites com a demandants d'ocupació a les oficines del SOC, d'entre 18 i 25 anys.
  • Titulació universitària, de formació professional (grau mig o superior), o bé del mateix nivell que la titulació de formació professional que sigui corresponent als ensenyaments de formació professional, artístics o esportius, o bé a un certificat de professionalitat.
  • Tenir menys de 3 mesos d'experiència laboral associada a la qualificació professional.

L'empresa interessada ha de fer sol·licitud de subscripció del conveni de col·laboració amb el SOC a l'Oficina de Treball que li correspongui, indicant les dades dels perfils professionals que es necessiten per a les pràctiques que s'ofereixen, així com el programa de pràctiques i les condicions, fent servir els formularis normalitzats.

 

Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul al creixement i de la creació d'ocupació

Reial decret 1543/2011, de 31 d'octubre, pel qual es regulen les pràctiques no laborals en empreses

Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 395/2007, de 23 de març

Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació

Resolució EMO/855/2012, de 25 d'abril, de delegació de competències de la directora del SOC als/a les directors/ores de les Oficines de Treball del SOC