• Imprimeix

Contractes de formació i aprenentatge

El contracte de formació i aprenentatge té per objectiu la qualificació professional de les persones treballadores en un règim d'alternança d’activitat laboral retribuït en una empresa, amb activitat formativa que es rep en el marc del sistema de formació professional per l'ocupació o del sistema educatiu.

Així, el contracte de formació i aprenentatge:

• és un instrument per afavorir la inserció laboral de les persones joves;
• té per objectiu la qualificació professional de les persones treballadores en un règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda en una empresa;
• l’activitat formativa es rep en el marc del sistema de formació professional per l’ocupació (certificats de professionalitat) o bé del sistema educatiu (títol de formació professional)

  • La reducció de les quotes empresarials al 100% per a empreses de menys de 250 treballadors i del 75% per a empreses de més de 250 treballadors. El Reial decret llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil estableix que, en el cas de persones treballadores inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, aquest incentiu en els mateixos percentatges consistirà en una bonificació. 
  • El  finançament de la formació es concreta en bonificacions en les quotes empresarials per un número d’hores equivalent als percentatges de la jornada laboral següents:  

Persones treballadores

Anys del contracte

Primer any

Segon any

Tercer any

En general

25%

15%

15%

Beneficiàries de la Garantia Juvenil

50%

25%

25%

  • La bonificació addicional per finançar els costos de tutorització de l’empresa, amb una quantia màxima d’1,5 euros per alumne/a i hora de tutoria, i un màxim de 40 hores per mes i alumne. En empreses de menys de 5 treballadors la quantia màxima podrà ser de 2 euros per alumne/hora de tutoria. 
  • Si el contracte es converteix en indefinit durant 3 anys: 1.500 euros o 1.800 euros per a dones. En el cas de les persones joves treballadores inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, aquest incentiu, en els mateixos percentatges, consistirà en una bonificació.

L'activitat laboral que desenvolupi la persona treballadora a l’empresa ha d’estar relacionada amb l’activitat formativa.

L'objectiu de la formació és la qualificació professional de les persones treballadores: títols de formació professional de grau mitjà o superior; certificats de professionalitat de nivell 1,2 i 3 de qualificació professional.

Podrà incloure formació complementària que estigui inclosa en el Catàleg d’especialitats formatives.

En el sistema de formació professional per a l’ocupació es podrà impartir en les modalitats presencial o teleformació en els centres acreditats/inscrits.

En el sistema educatiu es podrà impartir en les modalitats presencial o a distància.

A través de les bonificacions de les quotes empresarials de la Seguretat Social, s'aplicaran els articles 8, 9 10 i 11 de l’Ordre del ESS/2518/2013, modificada per l’Ordre ESS/41/2015.

Els costos de la formació que es poden finançar es calcularan d’acord amb els mòduls:

  • Modalitat presencial: cost hora/participant 8 euros.
  • Modalitat a distància/teleformació: cost hora/participant 5 euros.
  • Bonificació addicional per tutorització: quantia màxima d'1,5 euros per alumne i hora de tutoria, amb un màxim de 40 hores per mes i alumne; i, en empreses de menys de 5 persones treballadors l’import de la quantia màxima serà de 2 euros per alumne/a i hora. 

La quantia màxima de les bonificacions que es podrà aplicar l’empresa serà la corresponent a un número d’hores equivalent al 25 % de la jornada durant el primer any, i al 15 % durant el segon i el tercer any. En el cas dels contractes en què les persones beneficiàries estiguin incloses en el Sistema de Garantia Juvenil l’import dels percentatges anteriors serà del 50% i el 25%, respectivament.

El pagament als centres de formació acreditats o autoritzats de titularitat privada, l’empresa abonarà mensualment al centre el cost de la formació, i es podran aplicar les bonificacions corresponents en les quotes de la Seguretat Social, d’acord amb el que estableix l’article 10 de l’Ordre ESS 2518/2013.

Per la seva banda, el centre emetrà a l’empresa la factura amb una periodicitat mensual i especificarà: nom del centre, representant, dades de les persones participants, formació feta, nombre d’hores de formació del mes liquidat i data de la factura.

El centre de formació o bé l’empresa en el seu cas, comunicaran al Servicio Público de Empleo Estatal, a través del seu Registre Electrònic, totes les dades anteriors, de manera periòdica a mesura que es fa efectiva la facturació, o bé en el mes següent a la finalització de l’exercici pressupostari.

La formació complementària es finançarà a través del pressupost del Servicio Público de Empleo Estatal, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 4 de l’Ordre ESS/2518/2013, en la seva redacció donada per l’Ordre ESS/41/2015, de 12 de gener.

L’activitat formativa serà autoritzada prèviament a l’inici del contracte per l’Administració competent. L’autorització es pot sol·licitar en l’enllaç següent: Autorització d’inici de l’Activitat Formativa

Data d'actualització:  06.03.2018