• Imprimeix

Procediment per comunicar les contractacions

Aquest és el procediment per poder comunicar contractacions a través del servei Contrat@

Tramitar l’autorització per fer servir l’aplicació Contrat@

Sol·licitud d’autorització

Cal emplenar el formulari de “Sol·licitud d'autorització"” que apareix a l’aplicació. Prèviament s’han d’haver acceptat les clàusules i condicions com a entitat autoritzada. Un cop superades les validacions, s’ha d’escollir una clau personal alfanumèrica que ha de tenir entre 8  20 caràcters.

Presentació de la documentació

Heu de presentar a l’Oficina de Treball que us correspon (segons el codi postal del vostre domicili fiscal) dues còpies de la sol·licitud d’autorització, signades i segellades, juntament amb la documentació requerida, en un termini de 30 dies naturals.

Concessió de l’autorització

L’Oficina de Treball del SOC notificarà per correu electrònic la concessió de l’autorització en un període màxim de 15 dies. A partir d'aquest moment, ja es poden fer les comunicacions dels contractes.

Comunicació de contractacions

Accés a l’aplicació

Per accedir a l'aplicació, l'usuari principal s'ha d'identificar amb el CIF/NIF/NIE de l'empresa i amb la seva clau personal, mentre que l'usuari associat s'identifica amb el seu NIF/NIE i la seva clau personal. Totes les empreses autoritzades poden tenir a més d'un usuari principal i tants usuaris associats com vulguin.

Cal destacar que, en qualsevol procés de l’aplicació, les claus d’accés fan de signatura de la tramesa.

Com es pot comunicar un contracte

Hi ha tres maneres de comunicar els contractes, còpies bàsiques, pròrrogues, transformacions, crides, etc. 

  • A través de la comunicació de dades.
  • A través del model de comunicació.
  • A través de l’enviament de fitxers XML.

Termini per comunicar un contracte

La comunicació d’una contractació s’ha de fer abans de 10 dies hàbils des de la data d’inici del contracte de treball. Transcorregut aquest període, l’aplicació de Contrat@ permet el registre però amb un missatge d’error on es deixa constància que “la comunicació s’ha emès fora de termini”.

Actuacions en nom de tercers

Tots els col·legiats professionals i empreses que hagin estat autoritzats per actuar en nom de tercers han de tenir la representació de les empreses en nom de les quals actuen, en el termes establerts a la Llei. Els Serveis Públics d’Ocupació poden demanar aquesta representació en qualsevol moment.